Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Aplikim për programin e strehimit “ Subvecionim i Qirasë”

PËRKUJDESJE➡️

Bashkia klos, hap fazën e aplikimeve për programin e strehimit “ Subvecionim i Qirasë”, për vitin 2023, për të gjitha familjet të cilat jetojnë me qira dhe kanë të ardhura të pamjaftueshme për të përballuar qiranë.

Në fazën e parë të aplikimeve, çdo qytetar i cili kërkon ti subvecionohet qiraja duhet të paraqesë pranë Bashkisë Klos kërkesën, bashkëlidhur së cilës kërkohen dokumentat si më poshtë:

1. Fotokopje e kartës së identitetit

2. Certifikatë familjare;

3. Vërtetim të ardhurash ( vërtetim page)/pensioni/ pagesë paaftësie / vërtetim papunësie për secilin anëtare të familjes mbi 18 vjeç;

4. Vërtetim që nuk ka pronë (banesë);

5. Vërtetim vendbanimi;

6. Pranë zyrës së Sektorit të Kujdesit Social të plotësojë formularin e vetëdeklarimit.

Thirrja do të jetë e hapur për aplikime nga data 03.11.2022 deri me datë 22.11.2022.

Aplikantët të cilët do të shpallen fitues nga komisioni i strehimit do të njoftohen që të depozitojnë pranë Bashkisë Klos kontratën e qirasë brenda muajit dhjetor të këtij viti.

Përparësi në subvencionimin e qirasë por pa u kufizuar në to, kanë kategoritë e përcaktuara në ligjin 22/2018 “Për strehimin social” si më poshtë:

a) individët me statusin e jetimit;

b) personat me aftësi të kufizuara;

c) të moshuarit;

ç) invalidët e punës;

d) familjet e policëve të rënë në detyrë;

dh) emigrantët e rikthyer;

e) punëtori emigrant;

ë) azilkërkuesit;

f) familjet e komunitetit rom;

g) familjet e komunitetit egjiptian;

gj) Viktimat e dhunës në familje;

h) viktimat e trafikimit/viktimat e mundshme të trafikimit;

i) prindërit e vetëm, që kanë në ngarkim fëmijë;

Shënim:

Lutemi për respektim të kritereve dhe afateve!

Familjet në nevojë të parët🙏

Më shumë vëmendje e përkujdes për qytetaret💪🙏💪

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *