Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Njësia e Mbrojtjes Fëmijës

Informacion i përgjithshëm mbi proçesin e punës të Dhunës në Famije dhe Njësisë së Mbrojtjes së Fëmijëve.

 • Kryejmë vlerësimin social-ekonomik në familjet në nevojë këtu përfshirë rastet e dhunës në familje dhe rastet e fëmijëve ku më pas dhe bëjmë të mundur identifikimin e nevojave /problematikave kyçe me anë të të cilave bëjmë ndërhyrjen sipas natyrës së problemit.  Referimi I këtyrë rasteve pranë organizatave, agjensive dhe institucioneve përkatëse me qëllim ardhjen në ndihmë të rastit sa më para.
 • Shoqërojmë viktimat/të mbijetuarat e dhunës në familje në gjykatë, polici dhe pranë shërbimeve të tjera mbështetëse të specializuara.  Drejtojmë punën e Ekipit Teknik Ndërdisiplinor, organizojmë takimet e këtij ekipi, dhe informojmë për ecurinë e punës së tij Komitetin Drejtues të MKR-së.
 • Koordinojmë Ekipin Teknik Ndërdisiplinor për rastet që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme dhe sigurojmë burime ose shërbime reference për individët që kërkojnë strehim, asistencë ligjore falas, këshillim dhe të tjera mbështetje të nevojshme.
 • Asistojmë dhe informojmë viktimat/të mbijetuarat e dhunës në familje mbi të drejtat e tyre dhe për ndjekjen e procedurave të nevojshme për marrjen e një urdhri mbrojtjeje/urdhri të menjëhershëm të mbrojtjes.
 • Asistojmë Policinë e Shtetit në procesin e vlerësimit të riskut sipas udhëzimeve ndërministrore për procedurat e vlerësimit tëriskut dhe lëshimin e Urdhërit për Masat Paraprake të Mbrojtjes së Menjëhershme.
 • Krijojmë një dosje me të dhëna të detajuara dhe dokumentacionin shoqërues përkatës për secilën viktimë të dhunës në familje dhe e përditësojmë këtë dosje vazhdimisht gjatë menaxhimit të rastit.  Përditësojmë të dhënat për të gjitha rastet e dhunës në familje, të trajtuara nga ekipi teknik ndërdisiplinor, në sistemin www.revalb.org i cili përbën edhe regjistrin elektronik për mbajtjen e të dhënave për rastet e dhunës në familje.
 • Monitorojmë respektimin e Urdhërave të Mbrojtjes nga palët dhe çdo 60 ditë përgatit një raport përmes të cilit vë në dijeni policinë e shtetit. Po kështu bashkëpunojmë me punonjësit e autorizuar të policisë së shtetit për monitorimin e zbatimit të masave që vendos UMPMM-ja.
 • Raportojmë në mënyrë periodike dhe sipas kërkesës tek Kryetari i Bashkisë si dhe tek Komiteti Drejtues, për bashkërendimin e veprimtarisë së institucioneve në nivel vendor dhe referimin e rasteve të dhunësnë familje, nevojat e identifikuara gjatë mbledhjeve të ETN-së (për më shumë burime në dispozicion për plotësimin e kërkesave gjatë menaxhimit të rasteve, apo për aktivitete të zhvillimit të kapaciteteve të specialistëve/eve, etj), si dhe propozon mënyrat e adresimit të tyre.
 • Komunikojmë dhe ndanë informacione në mënyrë të vazhdueshme me Sektorin e Barazisë Gjinore në Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale mbi zbatimin e Strategjisë Kombëtare të Barazisë Gjinore, informacione sipas zhvillimeve të reja që ka bashkia dhe kërkesave të veçanta për informacion nga MSHMS.
 • Informojmë dhe ndergjegjëson anëtarët e komunitetit, profesionistët dhe organizatave jofitimprurëse rreth situatës së dhunës në familje dhe mënyrat e adresimit të saj.
 • Kërkojmë informacion dhe raportim nga programet e rehabilitimit psiko-socialtë dhunuesit/es, si dhe ato të trajtimit të shëndetit mendor apo toksikologjisë, mbi pjesëmarrjen e të paditurit/ës në program dhe mbarëvajtjen e tij/saj.Në rast evidentimi të shkeljeve dhe mos pjesëmarrjes në këto programe, merr masa dhe vë në dijeni organet përkatëse për zbatimin e Kodit Penal, për veprime të kryera në kundërshtim me vendimin e gjykatës për urdhërat e mbrojtjes.
 • Kryejmë rolin e ndërmjetësit/intermediator ndërmjet anëtarëve të mekanizmit, institucioneve të tjera, komunitetit përsa i përket zgjidhjes së çështjeve dhe rasteve të dhunës ndaj grave dhe vajzave, si dhe të japë informacion të plotë për viktimat e dhunës në familje për ti njohur ato me paketat ekzistuese për mbështetjen e shërbimeve që ekzistojnë në nivel vendor.
 • Në rastet e fëmijëve ndërhyjmë në një fazë të hershme, kur fëmijët konsiderohen në rrezik, duke parandaluar në këtë mënyrë dëmtimet e pakthyeshme që vijnë si rezultat i dhunës apo dëmtimit; arrijmë të zvogëlojmë efektet e përjashtimit social dhe varfërisë që prek familjet, duke i asistuar këto familje me ndihmë ekonomike ose përmes mbështetjes së drejtpërdrejtë me ushqime apo veshje.
 • Identifikojë rastet e fëmijëve që janë në situatë rreziku apo në nevojë dhe ndërhyjmë për menaxhimin e rastit, së bashku me ekipin multi-disiplinar, duke bërë ndjekjen dhe referimin e tij në hallkat përkatëse deri në zgjidhjen përfundimtare.
 • Ndërmarrin hapa në bashkëpunim me aktorët lokalë për ndërhyrje dhe ndërgjegjësimin e komunitetit për çështjet e mbrojtjes së fëmijëve dhe adresimin e shkaqeve të tyre