Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Shkruaj Këshillit Ankesë – Kërkesë

Të nderuar qytetarë, ju mund t’i drejtoheni këshillit bashkiak për çdo kërkesë apo ankesë tuajën.

Bashkëlidhur do të gjeni formatin zyrtar për të drejtuar ankesën apo kërkesën tuaj.

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Nëse mendoni se ju është mohuar e drejta për informacion në bazë të ligjit, ju keni të drejtë të ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.