Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Shërbimi i Mbrotjes nga Zjarri

Objektivat:

  1. Ndërhyrja dhe gatishmëria  në çdo kohë për shuarjen e zjarrit;
  2. Inspektim, parandalim dhe marrje masash për  mbrojten nga zjarri për shpëtimin e jetës, gjësë së gjallë dhe pronës;
  3. Zbatimi i  dispozitave  ligjore duke marrë  masa për mbrojtjen nga zjarri dhe për shpëtimin në objektet që ka në administrim ose në pronësi Bashkia Klos;
  4. Bashkëpunimi  me shërbimet e Policisë së Shtetit, për përcaktimin e shkaqeve të rënieve të zjarrjeve;
  5. Shpëtimi i jetës, gjesë së gjallë, pronës, mjedisit,pyjeve dhe kullotave dhe aksidenteve të ndryshme;

Prioritetet:

Prioritet në të ardhmen do të jetë gadishmëria maksimale e sektorit në inspektimin, parandalimin, mbrojtjen nga zjarri, ndërhyrjen për shuarjen e zjarreve, shpëtimin e jetës ,gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave, ndërhyrja në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore, si dhe në ato të shkaktuara nga dora e njeriut, në mbrojte të jetës dhe pronës.