Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rrugët Rurale

Realizimi i shërbimeve publike për komunitetin dhe përmirësimi i tyre në mënyrë të vazhdueshme, duke programuar planifikuar e monitoruar mirëmbajtjen e tyre.

Rrugët rurale janë strukturë e shërbime bashkiake, si sektor ka këto detyra kryesore:

  1. Sistemimin  dhe mirëmbajtjen   e  rrugëve bashkiake  të  asfaltuara  .
  2. Sistemim dhe mbushje gropash, pastrim  pusetash, hapje kanalesh kulluese në rrugë të pa asfaltuara.
  3. Sistemim  dhe riparim të trotuareve .
  4. Mirëmbajtja e rrugëve bashkiake . 
  5. Merr masa dhe preventivon nevojat materiale, për riparimet në të gjitha akset rrugore, mbështetur në fondet e akorduara për këtë qellim.
  6. Evidenton gjendjen e infrastrukturës, përcakton masat që duhen marrë nga ana inxhinerike, materiale dhe financiare për ndërhyrjen dhë përmirësimin e rrjetit ekzistues. 

Sektori i Rrugëve Rurale shtrin të gjithë veprimtarinë nè të gjitha njësitë administrative.