Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sherbime qe ofron bashkia

1 – Shërbime / referuar ligjit 139/2015

Shërbime në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm.
Mbledhja, largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotura.
Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtja nga përmbytjet në zonat e banuara.
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike vendore.
Ndriçimi i mjediseve publike.
Transporti publik vendor.
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit.
Shërbimi i dekorit publik.
Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.
Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale.
Administrimi dhe rregullimi i sistemit arsimor parashkollor në kopshte dhe çerdhe.
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimi i aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
Planifikimi, administrimi, zhvillimi dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Instrumentet për administrimin e shërbimeve publike

Njësitë e vetëqeverisjes vendore sigurojnë dhënien e shërbimeve publike, nëpërmjet një ose më shumë instrumenteve të mëposhtme:
a) njësive organizative të veta, që janë pjesë e strukturës administrative të njësisë vendore;
b) ndërmarrjeve për shërbimet publike, sipas legjislacionit në fuqi;
c) kontraktimit të dhënies së shërbimeve me palë të treta;
ç)  përdorimit të instrumenteve të përshtatshme të partneritetit publik dhe privat, sipas legjislacionit në fuqi;
d) krijimit të shoqërive tregtare në pronësi apo bashkëpronësi të njësisë vendore, sipas legjislacionit në fuqi.
Në çdo rast, pavarësisht nga instrumenti i përzgjedhur, njësia vendore do të jetë përgjegjëse për:
a) hartimin dhe vendosjen e një sistemi administrimi të performancës së shërbimit, bazuar mbi standarde vendore dhe/ose standarde minimale kombëtare;
b) hartimin dhe vendosjen e një sistemi treguesish, përfshirë edhe aspektin gjinor për matjen e performancës;
c) krijimin e një njësie të posaçme në strukturën e njësisë së vetëqeverisjes vendore, e cila do të jetë përgjegjëse për prezantimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e performancës e të shërbimit, përfshirë edhe aspektin gjinor.
Njësia e vetëqeverisjes vendore mund të ofrojë mbështetje financiare për ndërmarrjet bashkiake  për  shërbimet  publike  dhe/ose  për  shoqëritë  tregtare  me  kapital  të  njësisë  së vetëqeverisjes vendore, fusha e veprimit të së cilës lidhet me dhënien e një shërbimi publik që është përgjegjësi e kësaj njësie.

Instrumenti për administrimin e shërbimit funksionon si Sistem i monitorimit mbi bazën e objektivave dhe indikatoreve të performacës të miratuar në planet lokale të shërbimeve .
Sistemi i administrimit të performancës së shërbimit bazohet mbi standardet  në hartimin e  relacioneve mujore të realizimit të performacës së shërbimit të përcaktuar.
Struktura përgjegjëse për prezantimin, mbikëqyrjen dhe monitorimin e performancës së shërbimit, përfshirë edhe aspektin gjinor është pjesë e organikës së strukturës së bashkisë.

Struktura pergjegjese: Drejtoria e Sherbime dhe Infrastrures, Sektori i Ujesjelles- Kanalizime prane Bashkine Klos.

Shërbime në fushën e shërbimeve sociale

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.
Krijimi, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale, të fondit social për financimin e shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Struktura pergjegjese: Sektori i Kujdesit Social, Ndihmes Ekonomike, Strehimit Social, Barazise Gjinore dhe te Drejtave te Njeriut prane Bashkise Klos.

Shërbime në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave e të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave e të ambienteve për lexim, me qëllim edukimin e përgjithshëm të qytetarëve.
Organizimi i aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Struktura pergjegjese: Sektori i Arsimit, Kultures, Rinise dhe Sporteve prane bashkise Klos.

Shërbime në fushën e mbrojtjes së mjedisit

Sigurimi, në nivel vendor, të masave për  mbrojtjen e cilësisë së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja.
Sigurimi, në nivel vendor, të masave për  mbrojtjen nga ndotja akustike.
Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.

Struktura pergjegjese: Drejtoria e Bujqesise dhe Zhvillimit te Pyjeve

Shërbime në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve, si toka të pafrytshme etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor e rural, sipas legjislacionit në fuqi.
Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural, të financuara nga buxheti lokal dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretët, duke garantuar akses të balancuar gjinor.
Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas legjislacionit në fuqi.
Mbrojtja e natyrës e të biodiversitetit, sipas legjislacionit në fuqi.

Instrumentet për administrimin e shërbimeve
Njësitë organizative të veta si pjesë e strukturës administrative të njësisë vendore:  Drejtoria e Zhvillimit të  Bujqësisë  dhe pyjeve.

Matja e performancës së shërbimeve të ofruara realizohet nëpërmjet krahasimeve të  treguesve të përcaktuar në planet e veprimit, të cilat përfshijne objektivat, prioritetet dhe kostot , me realizimin e periudhave te percaktuara. Pasqyrimi i performances se matur  realizohet nëpërmjet raporteve dhe pasqyrave periodike  të njësisë menaxhuese nga të cilat mund të monitorohen resultatet e performancës.

Struktura pergjegjese: Drejtoria e Bujqesise dhe Zhvillimit te Pyjeve

Shërbime në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

Hartimi i planeve strategjike të zhvillimit e të programeve për zhvillimin ekonomik vendor.
Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë.
Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të vogël, nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende publike.
Organizimi   i   shërbimeve   në   mbështetje   të   zhvillimit   ekonomik   vendor,   si informacioni për bizneset, aktivitetet promovuese, vënia në dispozicion e aseteve publike etj.
Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.
Dhënia e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël e të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi, duke garantuar akses të balancuar gjinor.
Mbështetja për përmiresimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve zhvillimore lokale.
Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.
Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.
Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.
Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.
Monitorim dhe vleresim i proceseve strategjike
Hartimi i planeve strategjike dhe studimeve për zhvillimin e biznesit.
Numri i projekteve të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare
Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar përmes panaireve dhe materialeve të ndryshme promocionale
Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.
Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiare për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.
Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës

Shërbime në fushën e sigurisë publike

Mbrojtja civile, në nivel vendor, dhe administrimi i  strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
Garantimi i shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
Garantimi i mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet, parandalimi dhe ndërmjetësimi për zgjidhjen e konflikteve në komunitet.
Parandalimi i kundërvajtjeve administrative, forcimi, inspektimi dhe monitorimi i zbatimit të rregulloreve e të akteve të njësive të vetëqeverisjes vendore brenda juridiksionit të tyre vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.

Struktura Pergjegjese: Policia Bashkiake

Shërbime në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

Funksionet dhe kompetencat e deleguara janë të detyrueshme ose jo të detyrueshme.
Funksione dhe kompetenca të detyrueshme janë ato të përcaktuara me ligj.
Institucionet qendrore, kur lejohet me ligj, autorizojnë bashkinë të kryejnë funksione të caktuara, duke përcaktuar, kur është e nevojshme, procedurat e kryerjes e të kontrollit për zbatimin e tyre.
Institucionet qendrore mund të autorizojnë bashkinë të ushtrojnë një kompetencë të vetme për një funksion të caktuar.
Bashkisë mund t’i delegohen funksione dhe kompetenca të tjera jo të detyrueshme,  mbi  bazën  e  një  marrëveshjeje  midis  njësisë  së  vetëqeverisjes  vendore përkatëse dhe institucionit qendror përgjegjës me ligj për këtë funksion ose kompetencë.
Në  çdo  rast  qeverisja  qendrore  u  garanton  njësive  të  vetëqeverisjes  vendore mbështetjen e nevojshme financiare për ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të deleguara.
Bashkia  me nismën e saj, mund të përdorë burimet e veta financiare për ushtrimin e funksioneve e të kompetencave të deleguara, me synim ngritjen në nivel më të lartë të shërbimit në interes të bashkësisë.

2 – Shërbime administrative/ te percaktuara ne ligjin 139/2015

Shërbimet administrative në fushën e infrastrukturës dhe shërbimeve publike

 • Kërkesë për vendparkim të rezervuar,
 • Konfirmim kufizim prone private me pronë shtet,
 • Leje për vendosje reklamash,
 • Leje për shfrytezimin e hapsirës publike,
 • Leje per shitës ambulant,
 • Vertetim pagese e taksës së infrastrukturës për legalizim,
 • Kërkesë për vendosje lojrash në hapsirën publike,
 • Kërkesë për leje punimesh në infrastrukturën publike,
 • Vërtetim për trajtim prone mbi objektet e ndërtuara deri me 10.08.1991,
 • Vërtetim për objektet në proces legalizimi.

Shërbimet administrative në fushën e shërbimeve sociale

 • Vërtetim për trajtim me ndihmë ekonomike,
 • Vërtetim që trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe,
 • Vërtetim për trajtim me pagesën e shtesës së invalitetit,
 • Vërtetim që trajtohet me pagesë verbërie,
 • Kërkesë për strehim,
 • Vërtetim që trajtohet me pagesë për paraplegjik dhe tetraplegjik,
 • Vërtetim kujdestari,
 • Kërkesë për pranim të personave të moshuar në institucionet rezidenciale,
 • Kërkesë për ndihmë financiare në rast djegie banese,
 • Kërkesë për pranim të personave me aftësi ndryshe në institucionet rezidenciale,
 • Kërkesë për pranim të fëmijëve në institucionet rezidenciale të përkujdesit shoqëror.

INFORMACION

Kush mund të përfitoje Ndihmën Ekonomike?

• Familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme;
• Jetimët të cilët nuk janë në institucione;
• Prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë e më shumë njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë;
• Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre;
• Viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.
• Fëmijë të vendosur në shërbimin e kujdestarisë

Ku aplikohet për ndihmë ekonomike?
Familjet pa të ardhura dhe me të ardhura të pamjaftueshme dhe kategoritë e tjera të cilat plotësojnë kriteret dhe dokumentacionin  mund të aplikojnë për përfitimin e ndihmës ekonomike pranë njësisë vendore ku kanë vendbanimin.

Koha kur mund të aplikohet?
Për të përfituar ndihmë ekonomike kryefamiljari, së bashku me bashkëshorten nga data 1-10 të çdo muaji paraqiten pranë administratorit shoqëror të seksioneve të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashki/njësitë për të aplikuar për ndihmë ekonomike si familje në nevojë me kopjen e kartës së identitetit të aplikantit dhe kopje të kartave të identitetit të anëtarëve të tjerë të familjes që kanë karta identiteti (për fëmijët çertifikata) dhe dokumente të tjera të përcaktuara në aktet nënligjore.

Si aplikohet?
Administratori, në prani të kryefamiljarit, bashkëshortes apo individëve plotëson on-line në sistem aplikimin për ndihmë ekonomike të cilët përmbledhin informacionin për: demografinë e familjes, arsimin dhe punësimin; llojin e banesës; pasuritë/asetet shtëpiake; të ardhurat nga programet e mbrojtjes sociale. Është me shumë rëndësi që informacioni të jetë i saktë, pasi në rast të kundërt penalizohen familjet për deklarim të rremë.
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social dërgon Vendimin  final së bashku me listën e familjeve fituese me masën e përfitimit dhe familjet jopërfituese me  arsyet përkatëse kryetarit të njësisë vendore për të njoftuar  të gjithë aplikantët dhe për të bërë ekzekutimin e pagesës.
Për të gjitha familjet përfituese është e detyrueshme paraqitja çdo 3 (tre) muaj tek zyra e administratorit  shoqëror i cili  plotëson deklaratën social-ekonomike  dhe e hedh në sistem si dhe  verifikon gjendjen shoqërore dhe ekonomike të familjeve në nevojë, kur futen për herë të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike.
Mosparaqitja një herë në 3 muaj dhe moslejimi i verifikimit social –ekonomik në familje largon familjen nga skema e ndihmës ekonomike.

Ku dhe si ankimohet vendimi?
Familjet të cilat janë refuzuar se nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme kanë të drejtën e riaplikimit në muajt pasardhës dhe gjithashtu ruajnë të drejtën e ankimimit në lidhje me vendimin e marrë.
Ankimimi bëhet  me shkrim fillimisht pranë njësisë vendore, e cila është e detyruar të kthejë përgjigje brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës.
Pas ezaurimit të ankimimit te njësia vendore, ka të drejtë të ankimojë  te Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror dhe në gjykatë.
Për familjet aplikuese, të cilat nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, bazuar në vlerësimin social-ekonomik, të kryer nga administratori shoqëror, Këshilli Bashkiak ka të drejtë të miratojë dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% dhe/ose me fonde të buxhetit vendor.

Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Vendim Nr. 955, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së  përfitimit të ndihmës ekonomike”

Kriteret procedura dhe dokumentacioni per përfitimin e  pagesës për personat me aftësi të kufizuara, si dhe të kujdestarëve të tyre.  

Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar pagesë për personat me aftësi të kufizuar paraqiten tek administratori shoqeror në njësitë e qeverisjes vendore.

Personat që përfitojnë?
1. Personat me aftësi të kufizuar, të cilët deklarohen të paaftë për punë me vendim të Komisionit Mjekësorë të Caktimit  të Aftësisë për Punë (KMCAP).
2. Paraplegjikët dhe tetraplegjikët, të cilët deklarohen, me vendim të Komisionit Mjekësor të  Caktimit  të Aftësisë për Punë (KMCAP), se janë bërë të tillë pavarësisht nga shkaku dhe mosha.
3. Personat, të cilët janë deklaruar invalidë pune, me  vendim të Komisionit Mjekësor të  Caktimit  të Aftësisë për Punë (KMCAP).
4. Personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.
Pagesa për personat me aftësi të kufizuar jepet në formën e një kësti mujor, në lekë. Masa e pagesës për këta individë  dhe për kujdestarët e tyre përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.
Aplikuesi, të cilit i refuzohet kërkesa për përfitim të pagesës për aftësinë e kufizuar, kanë të drejtë për apelim në gjykatë.

Për përfitim të pagesës së aftësisë ndryshe, paraplegjik dhe tetraplegjik

1. Çertifikatë famijare e personit me aftësi të kufizuar (shkarkohet nga sistemi e-albania)
2. Çertifikatë personale me fotografi për personat nën moshën 16 vjeç
3. Fotokopje e kartës së identitetit për personat mbi moshën 16 vjeç
4. Vendimin e mëparshëm të KMCAP-së, i cili verteton shkallën e aftësisë së kufizuar të personit
5. Fletë drejtimi për KEMP, kur personi komisionohet për herë të parë.
6. Epikriza përcjellëse sa herë rikomisionohet
7. Kopje e noteruar e librezës për personat para dhe tetraplegjik

Kujdestari i personit me aftësi të kufizuar, para dhe tetraplegjik duhet të paraqesë këto dokumenta:

1. Fotokopje e kartës së identitetit të personit kujdestar
2. Deklaratë/vendim gjyqësor për kujdestarin e zgjedhur nga personi me aftësi të kufizuar ose familja
3. Raport mjeko ligjor që vërteton që kujdestari është i aftë fizikisht dhe mendërisht

Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligj nr. 8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”; VKM Nr.618, datë 07.09.2006, “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”, i ndryshuar. 

Për përfitim të pagesës së aftësisë ndryshe, verbëri 

1. Kërkesë për trajtim
2. Çertifikatë personale me fotografi për personat nën moshën 16 vjeç, fotokopje të kartës së identitetit për personat mbi moshën 16 vjeç
3. Çertifikatë familjare (shkarkohet nga sistemi e-albania)
4. Kopje e noteruar e librezës së verbërisë
5. Vendimi nga KMCV ku është përcaktuar: shkalla e paaftësisë, përqindja e shikimit dhe nevoja për kujdestar

Kujdestari i të verbërit duhet të paraqesë këto dokumenta:
1. Deklaratë për kujdestarin e zgjedhur nga personi i verbër ose nga familja
2. Raport mjeko ligjor që verteton aftësinë e kujdestarit për punë
3. Çertifikatë familjare e personit kujdestar kur nuk është anëtarë i familjes (shkarkohet nga sistemi e-albania)
4. Fotokopje e kartës së identitetit e noteruar kur personi kujdestar nuk është anëtarë i familjes

Personat me aftesi te kufizuara, të cilët ndjekin shkollën e mesme apo shkollën e lartë, me apo pa shkëputje nga puna, përveç; dokumentacionit të sipër përmendur, duhet të paraqesin edhe dokumentet e mëposhtme:
a) Vërtetimin e nënshkruar nga titullari dhe sekretari i shkollës, ku të shënohen emri i personit, që ndjek shkollen; lloji i arsimit që ndjek, ku përcaktohet, nëse është cikël shkollor normal ose i përsëritur; vitin shkollor.
b) Vërtetimin e nënshkruar nga titullari dhe sekretari i shkollës për frekuentimin e shkollës nga personi përfitues (çdo tre muaj);
c) Kopjen e noterizuar të dëftesës shkollore të çdo viti dhe kopjen e noterizuar të diplomës në mbarim të shkollës së mesme apo të lartë, si dhe kopje të dëshmive të kurseve të kualifikimit
ç) Vërtetimin se ka shlyer detyrimet për çdo sezon, për shkollën e lartë, pa shkëputje nga puna.
Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”; VKM nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”, i ndryshuar.

Për përfitim të pagesës së shtesës së invaliditetit të punës  

1. Kërkesë për trajtim
2. Kopje e librezës së invaliditetit
3. Vertetimi i KMCAP-së, me vulën e njomë ku të jetë përcaktuar grupi i invaliditetit

Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligji Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”; VKM nr.869 datë 18.06.2008, “Për zbatimin e Ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit ”.
Të drejtën e përfitimit të shtesës mujore e kanë të gjithë invalidët e punës që marrin aktualisht pension invaliditeti; të gjithë ato persona që kanë qenë invalid pune deri në momentin e mbushjes së moshës për pension dhe që kanë dalë në pension pleqërie; të gjithë ato invalid që janë deklaruar invalid përgjithmonë.

Shërbimet administrative në fushën e kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese

 • Kërkesë për bursë,
 • Vërtetim trajtimi me bursë,
 • Leje per aktivitete kulturore në ambjente në administrim të Bashkise.

Shërbimet administrative në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit

 • Shkresë përcjellëse për regjistrimin e AMTP,
 • Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blegtoral,
 • Vërtetim pajisje me tokë bujqësore,
 • Kërkesë për leje për qëllime argëtimi dhe kampingu,
 • Vërtetim prone për efekt dokumentacioni tek sigurimet shoqerore,
 • Leje mjedisore,
 • Kërkesë për marrje dhënie në përdorim të një sipërfaqeje pyjore,
 • Kërkesë për prerje bredhash,
 • Kërkesë për marrjen me qira të kullotave e livadheve publike.

Shërbimet administrative në fushën e zhvillimit ekonomik vendor

 • Vërtetim shlyrje detyrimesh,
 • Regjistrimi i subjekteve tek taksat vendore,
 • Reduktim i taksës familjare

Shërbimet administrative në fushën e sigurisë publike

Policia e bashkisë dhe e komunës ka për detyrë:

 • Të sigurojë zbatimin efektiv të urdhërave të nxjerra nga kryetari i bashkisë (komunës) dhe të  vendimeve  të  këshillit  që kanë  të  bëjnë  me  sigurimin  e rendit e të qetësisë dhe mbarëvajtjen e punëve publike.
 • Të marrë masa për ruajtjen  e  pasurisë  së  bashkisë  apo  të komunës si dhe të atyre që administrohen nga ana e saj.
 • Të sigurojë zbatimin e urdhrave të nxjerra nga kryetari i bashkisë (komunës) në lidhje me personat juridikë ose fizikë, që nuk plotësojnë konform ligjit detyrimet financiare e fiskale, ndaj bashkisë apo komunës, si dhe  çdo  detyrim  tjetër  pasuror ndaj tyre.
 • Të mbikëqyrë e verifikojë nëse shtetasit në administrim të pasurisë së tyre, zbatojnë ose plotësojnë kërkesat e akteve bashkiake.
 • Të konstatojë e të parandalojë ndotjet e mjedisit, hedhjet e mbeturinave të ndryshme, si dhe të sinjalizojë kryetarin e bashkisë (komunës) për shfaqjet e parazitëve të dëmshëm e të rrezikshëm si dhe për rastet e shfaqjes së epidemive.
 • Të ndalojë, shmangë e prishë ndërtimet e paligjshme,  të ndalojë  zëniet  e paligjshme  të trojeve  dhe të ndërtesave e objekteve publike të bashkisë apo komunës  si dhe të organizojë lirimin e tyre.
 • Të kujdeset për qetësinë publike, duke shmangur zëniet, mënjanuar zhurmat e shkaktuara nga grumbullimet e njerëzve, autoparlantet e radio ve e magnetofoneve, rënia pa vend e burive të automjeteve në rrugë, banesa, plazhe e mjedise të tjera publike, që sjellin shqetësime për të tjerët.
 • Të marrë masa për ruajtjen e rendit, kur ka grumbullime njerëzish, si në tregje, panaire, ceremoni publice, artistike,fetare e sportive, në kinema, teatro, pallate e salla sportive, objekte të kultit dhe në mjedise të tjera publike.
 • Të inspektojë tregjet, të kontrollojë zënien e vendeve për tregti ambulante, të verifikojë pajisjen me licensë të tregtarëve dhe personave të tjerë që merren me veprimtari shitblerje, me tregtimin e pijeve alkoolike, objekteve me vlera artistike e kombëtare, të lëndëve djegëse, të  kontrollojë respektimin  e  masës, peshës dhe çmimin e shitjes.
 • Të kujdeset për respektimin e orarit të shërbimit të njësive tregtare, bufeve, restorante ve, bilardove, lojrave  të fatit e të objekteve të tjera me veprimtari publike,   si dhe për zbatimin nga ana e tyre të rregulloreve apo urdhërave të nxjerra nga kryetari i bashkisë apo komunës.
 • Të kontrollojë marrjen e masave të sigurisë që parandalojnë fatkeqësitë e ndryshme natyrore si dhe të ndihmojë në kapërcimin e tyre duke u dhënë gjithashtu ndihmë të dëmtuarve në raste urgjence.
 • Të marrë masa të përkohshme ndaj të sëmurëve psikikë në gjendje të rëndë, që krijojnë shqetësime për rendin publik.
 • Të kujdeset për  ruajtjen  e  afisheve,  njoftimeve  e shpalljeve publike si dhe heqjen e atyre të paligjshme ose të paautorizuara.
 • Të kontrollojë e të marrë masa për  zbatimin  e rregulloreve, urdhërave e udhëzimeve të lëshuara nga kryetari I bashkisë apo i komunës për probleme që lidhen me zbatimin e këtij ligji.

Shëbime Administrative ne fushen e kompetencave te deleguara.

 • Kërkesë për ndryshim emri / mbiemri.
 • Vërtetim për çertefikatë martese me shtetas të huaj
 • Kërkesë për bashkim familjar.
 • Kërkesë për ndarje dhe veçim familjar.
 • Kërkesë për ndryshim vendbanimi brenda Nj.Adm. Lagjeve dhe jashtë Bashkisë.
 • Kërkesë për shpallje martese për qytetarët.
 • Kërkesë për regjistrim i shtetasve të huaj për shpallje martese
 • Çertefikatë akt martese, akt lindje për jashtë shtetit.
 • Çertefikata të ndryshme nga arkiva e gjendjes civile.
 • Pajisje me procesverbal për njohje atësie.
 • Pajisje me procesverbal për veçim familjar
 • Dhënie vërtetim fakti.
 • Kërkesë për regjistrim i lindjes pranë zyrës së  gjendjes civile.
 • Kërkesë çregjistrim i vdekjeve nga zyra e gjendjes civile.
 • Kërkesë për regjistrim i vdekjeve me vonesë.
 • Kërkesë për lidhje martese për qytatarët.
 • Kërkesë për çertefikatë familjare.
 • Ekzekutim i vendimeve të gjykatave.
 • Ekzekutim i dekreteve të presidentit te R.SH. për marrjen dhe lënie shtetësie shqiptare.
 • Kërkesë për koregjim të vendlindjes të shtetasve sipas udhëzimit Nr.7733/4 dt.23.10.2014.
 • Kthim përgjigje dhe pajisje me çertefikata të ndryshme për prokurorinë, gjykatat, policinë dhe sigurimeve shoqërore.
 • Lista emërore e fëmijëve të lindur që përfitojnë shërbim lindje.
 • Kërkesë e plotësim formulary për pajisjen me pasaportë.
 • Kërkesë e plotësim formulary për pajisjen me kartë identiteti.
 • Kërkesë për ndyshim të adresave të shtetasve në regjistër të gj.civile.
 • Koregjime të gabimeve materiale.

VERTETIME TË NDRYSHME
1. Vërtetim që trajtohet/nuk trajtohet me ndihmë ekonomike
2. Vërtetim që trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe
3. Vërtetim për trajtimin me pagesën e shtetsës së invaliditetit
4. Vërtetim që trajtohet me pagesë verbërie
5. Vërtetim që trajtohet me pagesë për paraplegjikë, tetraplegjikë
6. Vërtetim kujdestarie
7. Vërtetim saktësim adrese
8. Vërtetim për përfitim tokë bujqësore sipas ligjit nr. 7501
9. Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blektoral

3 – Kontratat publike

Kontratat publike (kliko këtu për të hapur dokumentin) 

  • 4 – E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

  Procedura për të bërë ankesa apo vërejtje në lidhje me shërbimet (kliko këtu)

  1. Çdo person, kur çmon se i janë shkelur të drejtat e parashikuara nga ky ligj, ka të drejtë të ankohet në rrugë administrative pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale, në përputhje me këtë ligj dhe Kodin e Procedurave Administrative.
  2. Ankimi administrativ pranë Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale bëhet brenda 30 ditëve pune nga dita kur:
  3. a) ankuesi ka marrë njoftim për refuzimin e informacionit;
  4. b) ka kaluar afati i parashikuar në këtë ligj për dhënien e informacionit.
  5. Me marrjen e ankesës, Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ia kalon atë strukturës që merret me të drejtën e informimit, e cila verifikon faktet dhe bazën ligjore të ankesës. Për këtë qëllim, ai mund t’u kërkojë ankuesit dhe autoritetit publik, kundër të cilit është bërë ankesa, të paraqesin parashtrime me shkrim, si dhe të informohet nga çdo person dhe burim tjetër. Kur e sheh të nevojshme, komisioneri zhvillon një seancë dëgjimore publike me pjesëmarrjen e palëve.
  6. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale merr vendim për ankesën brenda 15 ditëve pune nga dita kur është dorëzuar ankimi.
  7. Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale vendos:
  8. a) mospranimin e ankesës kur:
  9. i) ka kaluar afati i parashikuar në pikën 2 të këtij neni;
  10. ii) ankimi nuk paraqitet në formë shkresore;

  iii) nuk tregohet emri dhe adresa e ankuesit;

  1. b) pranimin e ankesës dhe urdhërimin e autoritetit publik për të dhënë informacionin e kërkuar, në mënyrë të plotë ose të pjesshme;
  2. c) rrëzimin e ankesës, pjesërisht ose tërësisht;

  ç) afatin, brenda të cilit autoriteti publik duhet të zbatojë urdhrin.

  1. Në qoftë se Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale nuk merr vendim përpara mbarimit të afatit të parashikuar në pikën 4, të këtij neni, ankuesit i lind e drejta për t’iu drejtuar gjykatës.
  2. Procedura administrative e parashikuar në këtë nen nuk cenon kompetencat e Avokatit të Popullit, lidhur me mbikëqyrjen dhe zbatimin e të drejtave civile, sipas ligjit nr. 8454, datë 4.2.1999, “Për Avokatin e Popullit”.

  formular_ankese_sherbime_ klos

  Adresa postare/elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve

  Formulari i ankesës për shërbimet publike bëhet me shkrim dhe dërgohet dorazi pranë Zyrës së Integruar me Një Ndalesë, me postë në adresën: Bashkia Klos, Rr “Jaho Hoxha”, ndërtesa nr.2, hyrja nr.2 Klos-Shqipëri, ose me postë elektronike në adresën: info@bashkiaklos.gov.al   duke paraqitur saktë identitetin e kërkuesit dhe nënshkrimin e tij.