Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Këndi i BE-së në Bashkinë Klos

PROJEKTET

Hapat e Parë: Mbështetje për Mjedisin, Pjesëmarrjen dhe Sportin në Bashkinë Klos

Fondi: 48.000 euro

Objektivi i përgjithshëm i projektit:

 • Të kontribuojë në rritjen e mirëqenies sociale të Bashkisë Klos nëpërmjet futjes së formave të reja të përfshirjes së komunitetit, aktiviteteve të shëndetshme të kohës së lirë dhe menaxhimit të përbashkët të të mirave. Ky objektiv kryesor është përkthyer në praktikë falë një objektivi specifik që përcakton më mirë rezultatin kryesor të projektit, i cili synon të mbështesë një zhvillim lokal më gjithëpërfshirës duke i shtuar infrastrukturës lokale një kënd lojrash komunitare publike dhe miqësore me mjedisin.

Prandaj, pritet që veprimi të ketë një ndikim të rëndësishëm veçanërisht në grupet e mëposhtme të synuara:

– Fëmijët e vegjël, që do të kenë një vend të sigurt për të përjetuar aktivitete të reja didaktike gjatë orarit të kopshtit, si dhe mundësinë e ndjekjes së marrëdhënieve miqësie edhe jashtë shkollës, si moshatarët e tyre në qytete të tjera shqiptare;

– Mësuesit e kopshtit, që do të jenë pjesë e aktiviteteve edukative për të zbuluar të gjitha mundësitë që ofron këndi i lojërave me qasje didaktike;

– Të rinjtë dhe adoleshentët më në fund do t’i referohen një vendi të sigurt ku të takohen dhe të marrin inpute pozitive, në vend që të mësojnë që në moshë shumë të re t’i referohen bareve dhe pubeve private;

– Gratë dhe vajzat e reja mund të ndihen të pa gjykuara dhe të mirëpritura për të kaluar kohë jashtë shtëpisë, duke u takuar së bashku, duke ndarë përvojën dhe besimin pa u shqetësuar për gjykimin ose neglizhencën e mundshme, ndërkohë që fëmijët e tyre janë duke luajtur të sigurt;

– Familjet në përgjithësi do të përfitojnë nga aktivitetet e ndryshme rekreative dhe edukative të lidhura me këndin e lojërave.

Të gjitha këto do të arrihen kryesisht falë realizimit të 3 grupeve të aktiviteteve, të ndërthurura së bashku dhe që do të realizohen në një hark kohor prej 9 muajsh.

 • Grupi i parë i aktiviteteve që do të realizohen lidhet me ngritjen e grupit të punës të synuar jo vetëm si partnerë projekti, por edhe një bord ku së bashku me Bashkinë dhe VIS Albania, edhe përfaqësues të Zyrës Arsimore dhe të jetës kulturore të Klos do të përfshihet, për të garantuar vazhdimësinë e ofertës rekreative edhe pas përfundimit të projektit. Ata do të jenë gjithashtu përgjegjës për të siguruar që të gjitha veprimet e dukshmërisë të kërkuara nga donatori do të respektohen dhe aktivitetet e dukshmërisë do të zbatohen vazhdimisht gjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit.
 • Grupi i dytë i aktiviteteve do të fokusohet në realizimin e punimeve të ndërtimit dhe blerjen e të gjitha pajisjeve të nevojshme për krijimin e këndit të lojërave, të cilat do të realizohen në hapësirat e jashtme të kopshtit, për t’i dhënë një përdorim të dyfishtë: mësuesit dhe fëmijët e shkollës gjatë kohës didaktike dhe për komunitetin pas saj. Realizimi i investimit do të bëhet gjatë 5 muajve të parë të Aksionit, duke garantuar të gjitha kërkesat teknike përsa i përket sigurisë dhe menaxhimit. Komuna do të jetë drejtpërdrejt përgjegjëse për të gjitha punët që lidhen me krijimin, mbikëqyrjen dhe menaxhimin e saj. Investimi do të parashikojë edhe disa punime me energji elektrike për të lejuar shfrytëzimin e këndit të lojërave/parkut edhe në mbrëmje.
 • Grupi i tretë i aktiviteteve do të zbatohet gjatë gjithë kohëzgjatjes së Acton, me qëllim ndërgjegjësimin e komunitetit për rëndësinë e hapësirave të tilla publike me inpute specifike në lidhje me jetën kulturore-rekreative të Klosit dhe respektin mjedisor që në moshë të re. . Mbrojtja e mjedisit do të jetë tema kryesore ndërsektoriale e projektit. Nga njëra anë, vetë këndi i lojërave/parku do të ofrojë zona të gjelbra të konsiderueshme dhe gjithashtu disa parcela të vogla të dedikuara për florën lokale si barishtet zyrtare, në mënyrë që të përfshihen fëmijët në zbulimin dhe kujdesin për biodiversitetin lokal. Nga ana tjetër këndi i lojërave do të pajiset me kosha për diferencimin e mbetjeve, për të edukuar në mënyrë praktike fëmijët dhe qytetarët mbi këtë koncept, duke u fokusuar kryesisht në idenë e uljes së konsumit të plastikës dhe fillimit të investimit në konceptin e riciklimit. Edhe para përfundimit të punimeve të ndërtimit do të zhvillohen trajnime specifike për stafin didaktik të Kopshtit (por jo vetëm) me këtë temë, për të futur teknikën didaktike novatore për përfshirjen e fëmijëve në këtë çështje. Gjithashtu do të mbahet punëtori interaktive me fëmijët me organizimin e Ditës Pa Plastikë, për të vazhduar përvojën pozitive të nisur gjatë projektit E-MOTION.

Pas përfundimit të investimit, do të organizohen aktivitetet e mëposhtme rekreative.

– Një festival me pjesëmarrjen e shkollave të ndryshme, për të inauguruar këndin e lojërave dhe për të përfshirë shkollën në konceptimin e shfaqjeve novatore lidhur me sportin, mjedisin dhe biodiversitetin;

– Programi i kinemasë në natyrë për qytetarët;

– Organizimi i një komuniteti Disco Soup: një ngjarje argëtuese, gastronomike dhe muzikore e krijuar nga Rrjeti Rinor i Sloë Food, e cila konsiston në gatimin e ushqimeve të mbetura, me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit për mbetjet ushqimore;

– Organizimi i 6 ditëve ekologjike ku përfshihen fëmijët dhe prindërit e tyre;

– Organizimi i punëtorive për sporte të ndryshme në natyrë si gjimnastikë, joga, kërcim, karate etj, për të nxitur interesin për zakone të shëndetshme të përditshme.

Këto aktivitete do të mbështeten falë përvojës së mëparshme të partnerit si në Klos ashtu edhe në zona të tjera rurale të Shqipërisë. Ato do të jenë eksperienca pilot, formati i të cilave mund të vazhdohet lehtësisht edhe pas përfundimit të projektit.

 Parandalimi i përfshirjes së të rinjve në kultivimin dhe trafikimin e drogës nëpërmjet integrimit të kujdesit social efektiv dhe zhvillimit alternativ të qëndrueshëm në planin social 2019-2023 

Fondi nga BE: 387 000 Euro

Objektivi i përgjithshëm i projektit:

 • Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti të rrisë efektivitetin e bashkisë në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të drogës nëpërmjet përmirësimit të bashkëpunimit të njësive të ndryshme duke vendosur katalizatorin qendror të procesit cilësinë e shërbimit të kujdesit social në nivel vendor.
 • Projekti synon të rrisë koordinimin e njësive të ndryshme të bashkisë Klos me qëllim identifikimin më të mirë të problemeve të saj dhe përcaktimin efektiv të prioriteteve afatshkurtra dhe afatgjata. Për ta bërë këtë, do të nisë procesi me njësinë e kujdesit social nëpërmjet përmirësimit të;
 • cilësinë e shërbimit të kujdesit social në nivel vendor duke fuqizuar kapacitetet njerëzore dhe administrative të kujdesit social;
 • Identifikimi dhe analiza më e mirë e karakteristikave dhe situatës aktuale të të rinjve të qytetit përmes një kategorizimi të detajuar të grupeve rinore, dhe duke ofruar shërbime të drejtpërdrejta për grupin e synuar dhe duke rritur ndërgjegjësimin e publikut kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, me vëmendje të veçantë për grupet vulnerabël. Ne synojmë të rrisim mobilizimin e qytetarëve, duke përfshirë grupet vulnerabël për të reduktuar pabarazinë e mundësive të grupeve vulnerabël dhe për të fuqizuar të rinjtë dhe për t’u siguruar atyre akses në nevojat bazë.

Objektivat specifike:

    1- Ngritja e kapaciteteve të punonjësve të kujdesit social dhe secilit korrespondues nga njësitë e tjera përkatëse në bashkinë Klos. Projekti do t’u ofrojë të gjithë punonjësve të strukturës së shërbimit social të bashkisë dhe administratorëve të njësive trajnime për ngritjen e kapaciteteve me qëllim përmirësimin e mëtejshëm dhe ndërgjegjësimin për nevojën e shërbimeve sociale dhe gjithëpërfshirjen. Si rezultat, stafi do të pajiset me një manual procedurash dhe njohurish mbi kujdesin social si dhe një program të plotë të aktiviteteve trajnuese. Ky objektiv do të arrihet me aktivitetet e mëposhtme:

 • Trajnimi i punonjësve të kujdesit social dhe punonjësve të Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit të Rasteve, së dyti do të përcaktohet një metodologji e vlerësimit të nevojave.
 • Organizimi i takimeve informuese me komunitetin rreth shërbimeve ekzistuese të kujdesit social.
 • Trajnime me kryetarët e fshatrave për shërbimet e kujdesit social dhe rëndësinë e bashkëpunimit të tyre me sektorët përkatës.
 • Do të krijohet një manual i përbashkët procedurash për identifikimin, referimin dhe ofrimin e shërbimeve sipas nevojave të individit, familjes apo grupit.
 • Menaxhimi i rasteve në mënyra ndërdisiplinore, që do të thotë se procedurat do të sigurojnë përfshirjen dhe mbikëqyrjen e detyrave specifike të të gjithë aktorëve të mundshëm lokalë.Grupi kryesor i synuar për këtë objektiv është stafi i bashkisë dhe institucionet e interesit në nivel lokal.

Aktorët përgjegjës: Strukturat përgjegjëse për shërbimet sociale në komunë, Njësitë administrative, anëtarët e MKR dhe GTN.

     2- Ngritja e një qendre multifunksionale për të rinjtë dhe grupet e margjinalizuara të bashkisë bazuar në Planin Social Vendor 2019-2023.

Kjo pjesë do të synojë ofrimin e shërbimeve për të rinjtë, grupet e margjinalizuara dhe vulnerabël që janë në nivel komunal, përkatësisht 1800 të rinj dhe 105 fëmijë me aftësi të kufizuara. Ky objektiv do të arrihet me ngritjen e një qendre multifunksionale për të rinjtë dhe grupet e margjinalizuara të bashkisë. Si rezultat, vendi do të ketë një ekip shërbimesh më të specializuar që do të mbulojë edhe pjesën më të madhe të popullsisë rurale. Qendra do të përdoret për qëllime të ndryshme, kryesisht aktivitete edukative dhe argëtuese lidhur me rininë.

Qendra do të shërbejë si një vend grumbullimi për të rinjtë ku ata mund të zhvillojnë talentet dhe interesat e tyre, të kalojnë kohën e lirë, të trajnohen dhe të marrin pjesë në aktivitete edukative etj. Por mbi të gjitha do të shërbejë si një qendër për ofrimin e asistencë sociale për personat e grupeve të margjinalizuara, në të cilën ata do të kenë mundësinë të referojnë problemet e tyre dhe të marrin asistencë sociale dhe psikologjike nga një staf i kualifikuar ekspertësh, si psikologë dhe punëdhënës të shërbimit social dhe çdo nevojë tjetër që mund të lindë nga konsultimet me popullatë.

 3 – Programet parandaluese për përfshirjen e të rinjve në krim

Objektivi i tretë i këtij projekti do të jetë parandalimi i përfshirjes së të rinjve në krim duke hartuar një kalendar aktivitetesh të hartuar për personat e moshës 12-18 vjeç, për 18 muaj si pilot i parë duke u fokusuar në ndërgjegjësimin dhe fuqizimin e tyre me mundësinë e ngritja e inkubatorëve të biznesit. Kjo pjesë e projektit synon të rrisë nivelin e ndërgjegjësimit dhe shtrirjes së informacionit të grupeve të rrezikuara, veçanërisht adoleshentëve të rinj të prirur për t’u bërë pjesë e krimit dhe aktiviteteve të paligjshme. Objektivi do të arrihet përmes këtyre aktiviteteve të strukturuara:

 • Organizimi i aktiviteteve edukative për të rinjtë dhe të rinjtë në shkolla në të gjithë territorin e bashkisë dhe në qendrën multifunksionale me qëllim që të rezultojë në një rini më të mirëinformuar dhe më të mbrojtur nga kriminalizimi. Organizimi i takimeve me vajza të reja për fuqizimin e tyre ekonomik dhe arsimor

4 – Ofrimi i Zgjidhjeve Alternative të Zhvillimit Alternativ të Qëndrueshëm të Rinisë

Promovimi i zhvillimit të qëndrueshëm alternativ si një ndryshim rrënjësor në vend të luftimit të simptomave (krijimi i alternativave efektive, krijimi i infrastrukturës së përshtatshme, ofrimi i trajnimeve dhe praktikave të mira, ndihma për nevoja specifike, promovimi i arsimit dhe kujdesit, duke marrë parasysh nevojat e margjinalizuara dhe gjinore, shpërndarjen e burimeve financiare , krijimi i programeve të zhvillimit rural, etj.)

Objektivi do të arrihet përmes këtyre aktiviteteve të strukturuara:

 • Zhvillim alternativ efektiv që promovon përfshirjen, aksesin e barabartë në burime dhe fuqizimin e të rinjve në procesin e vendimmarrjes
 • Njësia e zhvillimit të karrierës si një alternativë ndaj zhvillimit alternativ social-ekonomik të të rinjve.
 • Hartimi i një grupi programesh alternative integrale për planin e zhvillimit lokal dhe rajonal.

Gjithashtu do të blihet një fuoristradë e pajisur me mjete mjekësore e cila do të jetë në shërbim të personave në zona rurale që nuk kanë mundësi të vijnë në qendër të Bashkisë Klos. Kjo do të ngelet në pronësi të Bashkisë Klos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *