Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko Financiare

Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko financiare

2.1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor

2.2 – Paketa fiskale taksa dhe tarifa

2.3 – Plani strategjik i zhvillimi të bashkisë

     Burimet e financimit:
     -Bashkia
     -Donatorë
     -FZHR
     -FSHZH

  2.4 – Programi buxhetor afatmesem vendor

  2.5 – Buxheti

  2.6 – Zbatimi i  buxhetit

  2.7 – Monitorimi dhe mbikqyrja e buxhetit

  • Raporte të monitorimit te zbatimit te buxhetit
  1. Relacion i monitorimit 8-mujor -2020 Klos
  2. Relacion i monitorimit 12-mujor -2020 Klos
  3. Relacion i monitorimit 4-mujor -2021 Klos
  4. Relacion-i-monitorimit-12-mujor-2021-Klos-2.docx
  5. Relacion-i-monitorimit-8-mujor-2021-Klos-2.docx
  6. Anekset-e-Monitorimit-12-mujor-2021-Klos-Autosaved.xl
  7. VETEVLERESIMI-FINANCIAR-DHE-TREGUESIT-FISKAL-SAMPLE-1.xlsx
  8. Anekset-e-Monitorimit-8-mujor-2021-Klos-Autosaved.xls
  9. VETEVLERESIMI-FINANCIAR-DHE-TREGUESIT-FISKAL-SAMPLE-1-1.xlsx
  10. Relacion i monitorimit 12-mujor2023 Klos
  11. Anekset e Monitorimit 12 mujori -2023 Klos
  12. Relacion i monitorimit 8-mujor2023 Klos
  13. Anekset e Monitorimit 8 mujori -2023 Klos
  14. Anekset e Monitorimit 4-mujor 2023
  15. Anekset e Monitorimit 4 mujori 2022
  16. Relacion i monitorimit 8-mujor2022 Klos
  17. Anekset-e-Monitorimit-8-mujor-2022-Klos
  18. Relacion i monitorimit 12-mujor -2022 Klos
  19. Anekset-e-Monitorimit-12-mujor-2022-Klos
  20. Relacion i monitorimit 4-mujor -2022 Klos
  • Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit te buxhetit
  1. Raporti i Performancës 2022
  2. Pasqyrat Financiare Vjetore te Vitit Ushtrimor 2022
  3. Raporti i Performancës 2021
  4. Raporti i performancës 2020
  5. Raporti-i-Performances-2019
  6. Pasqyrat Financiare Vjetore te Vitit Ushtrimor 2020
  7. Pasqyrat Financiare Vjetore te Vitit Ushtrimor 2021

  Regjistri i realizimeve te procedurave te prokurimit publik 

  1. Regjistri i realizimeve të prokurimit publik v.2019
  2. Regjistri i realizimeve te prokurimit publik v.2020
  3. Regjistri realizimmeve të prokurimit publik v.2021
  4. Regjistri realizimeve të prokurimit publik v.2022
  5. Regjistri realizimeve të prokurimit publik v.2023

  8 – Vështirësitë financiare

  9 – Shitja ose dhenia me qera e pronave dhe aseteve

  10 – Donacionet

  • Emri i donatorit 

  UNDP Albania

  • Shuma e donacionit

  Donacioni nr.1 është në shumën 839,500 lekë.

  Donacioni nr.2 është në shumën 859,682 lekë.

  • Qellimi i donacionit

  Donacioni nr.1 ka për qëllim: Fuqizimin e Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të Rasteve të Dhunës në  Familje.

  Donacioni nr.2 ka për qëllim: Ngritjen e Njësisë së vlerësimit të nevojave të referimit të rastit.