Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacion tjetër

1 – Bashkia në proceset e integrimit evropian

Të dhënat për projektet, nismat dhe veprimtarite e bashkisë në kuadrin e integrimit në BE.

Veprimtaria e Be-se ne Bashkinë Klos ndiqet nga Njësia e Integrimit Europian dhe ndihmës së Huaj në strukturën e organikës së insitucionit e cila është përgjegjës për bashkërendimin dhe mbështetjen e strukturave administrative të Bashkisë Klos për zbatimin e politikave, të legjislacionit, procedurave dhe të shërbimeve të lidhura apo që rrjedhin nga procesi i integrimit evropian në nivel vendor në marrëdhënie me strukturat e qeverisjes qëndrore përgjegjëse për integrimin europian dhe proceset përbërëse të tij. Gjithashtu, Njësia e Koordinimit të Integrimit Europian dhe Ndihmës së Huaj ka përgjegjësi të përgatisë, koordinojë, monitorojë, vlerësojë dhe informojë mbi nismat dhe programet e asistencës së Bashkimit Evropian, për procesin e integrimit europian në nivel vendor, me qëllim arritjen e objektivave të saj strategjikë dhe përmbushjen e rezultateve të kërkuara nga kjo njësi organizative.

PROJEKTI “ZBULIMI I ATRAKSIONEVE TE FSHEHURA”

“Zbulimi i atraksioneve të fshehura” fokusohet në zhvillimin e një pakete të konsoliduar udhëtimi përtej kufirit. Zhvillimi i faktorëve tërheqës të destinacionit të ngjashëm në të dy komunat, si dhe zhvillimi i produkteve të turizmit aktiv – ecja, çiklizmi dhe përvojat lokale të ofruara nga vendasit – arrin kulmin në një paketë të përbashkët udhëtimi ndërkufitare që motivon vizitorët të shkojnë përtej kufijve dhe të eksplorojnë vende të paprekur duke ofruar një destinacion unik të vetëm tematik për një përvojë udhëtimi me dy vende.

Objektivat e projektit janë:

1. Për të rritur atraktivitetin turistik të destinacionit të synuar të CB. Projekti do të prezantojë një pikë interesi përmes përshtatjes së Qendrës Kooperative ekzistuese në v. Sloestica (MK) në një Qendër Kulturore Shumëfunksionale që përfshin: një atraksion të ri si një motiv për të vizituar vendndodhjen duke krijuar një Dhomë Përkujtimore për shkrimtarin e njohur P.M. Andreevski, duke paraqitur mobilje dhe inventar personal origjinal në partneritet me bashkë-aplikuesin ART Point Gumno, (www.artpoint-gumno.org.mk) një OJQ që merret me ruajtjen dhe promovimin e kulturës në zonën e Demir Hisarit për dhjetë vitet e fundit vite, organizimi i ngjarjeve vjetore kulturore që tërheqin udhëtarët aktivë nga e gjithë bota; do të prezantojë një dyqan suveniresh dhe produktesh tradicionale; rrisni atraktivitetin e rajonit më të gjerë duke përmirësuar zonën natyrore të Valavicite (vorbullat natyrore të lumenjve) në një vend turistik që ofron një përvojë unike të vizitorëve. Vlera e shtuar do të jetë një numër i shtuar i shtretërve në destinacion (i vendosur në katin e sipërm të Qendrës), duke kontribuar kështu në përmirësimin e mundësive të akomodimit si në cilësi ashtu edhe në sasi. Shtigjet për ecje dhe çiklizëm (biçikleta malore) që prezantojnë trashëgiminë natyrore dhe kulturore do të zhvillohen në rrethinat rurale të DH dhe Klos. Një motivues kryesor kulturor do të krijohet në Klos (AL) përmes ndërtimit të një Muzeu të ri Historik dhe Etnografik për zonën. Në lidhje me këtë zhvillim infrastrukturor, zhvillimi i kapaciteteve të stafit do të sigurohet nga partneri FLAG (www.flagal.org), një OJQ nga Tirana me përvojë të gjerë në zhvillimin e komuniteteve lokale. Në zonën e Klosit, projekti parashikon rinovimin e shtigjeve të ecjes në liqenet akullnajore në Balgjat, dhe kanionin e Grykës së Xhabes dhe në Gurra Kaculit, si dhe instalimin e sinjalistikës për të 21 monumentet e kulturës në Bashkinë Klos, veçanërisht për Muzeun e ri, urën e lashtë të Ura Vashes dhe shtigjet e sipërpërmendura të ecjes në Balgjat, Grykën e Xhabes dhe Gurra Kaculit.

2. Për të zhvilluar produkte të përbashkëta kulturore dhe turistike të CB. Projekti do të zhvillojë të paktën dy produkte turistike të CB-së, përkatësisht udhëtime një-ditore dhe shumë-ditore në zonën e CB-së që do të prezantojnë paketat e vizitorëve të një aktiviteti dhe përmbajtje kulturore, duke lidhur zonën e Klosit dhe Demir Hisarit nga aktivitetet e ngjashme të ofruara. Fushatat e synuara në internet për promovimin e produkteve të përbashkëta turistike do të paraqesin atraktivitetin dhe aventurën novatore të ofruar nga zona.

3. Për të diversifikuar ofertën turistike të zonës së synuar nga CB nga risitë e NVM -ve. Bizneset do të përfshihen shumë në procesin e zhvillimit të planit të destinacionit CB (vlerësimi i ofertës dhe kërkesës) dhe shkëmbimi i njohurive, duke kontribuar kështu në zhvillimin e produkteve të reja të tregtueshme dhe pjesëmarrjen në testimin e shërbimeve dhe produkteve të reja turistike (turne FAM).

4. Për të ngritur aftësitë e personave të angazhuar në turizëm rural dhe aktiv. Projekti do të prezantojë ngritjen e kapaciteteve për njerëzit lokalë në zonën e synuar të CB për marketingun e produkteve të tyre tradicionale, si dhe për ofruesit e shërbimeve dhe aktiviteteve në lidhje me pritjet e udhëtarëve.

Projekti punon veçanërisht në zhvillimin e biznesit rural dhe eko-turizmit në të njëjtën kohë duke ruajtur mënyrën tradicionale të jetës, cilësinë e mjedisit natyror dhe cilësinë e jetës, pasi ato janë parakushtet për një ofertë të zgjeruar turistike në zonat rurale.

Buxheti i përgjithshëm i projektit : 455 633 €

Bashkëfinancim nga BE: 387 288 €

Kohëzgjatja e projektit: 20 muaj

Partnerët e projektit:

1. Partneri kryesor është Komuna e Demir Hisarit

2. Bashkia Klos

3. OJQ ART POINT-GUMNO, Sloeshtic

4. OJQ FLAG, Tiranë

PROJEKTI “E -MOTIOM : MOBILIZIMI I SHKOLLAVE PER ECO-INOVACIONE NE BASHKINE KLOS

Projekti konsiston në nisjen e punimeve për rikonstruksionin e palestrës së shkollës 9- vjeçare “Tahir Hoxha” si dhe kthimin e saj në një qendër multifunksionale

.Ky projekt ka si qëllim përmirësimin e shërbimeve arsimore në Bashkinë Klos, përmes prezantimit të praktikave të reja mësimore cilësore, inovative dhe gjithëpërfshirëse të nxënësve përmes krijimit të standarteve europiane, falë blerjes së pajisjeve të reja sportive, shërbimit audio, ideve jeshile si koshi i plehrave, kopshti i shkollës dhe diferencimi i grupeve të grumbullimit të mbeturinave, me qëllim minimizimin e vazhdueshëm të mbeturinat në hapësirat publike.

Fondi i projektit është në vlerën 47.297.250 Lekë

Projekti financohet nga Italian-Albanian Debt for Development Swap Programme IADSA dhe i zbatuar nga Bashkia Klos, në bashkëpunim me partnerët Caritas Rreshen, VIS Albania dhe @CISP Shqiperi.

#Ambasciata d’Italia a Tirana

2 – Bashkia dhe shoqëria civile

  • Të dhëna për grupet e interesit
  • Të dhëna për OJF, përfaqësuesit e medias, biznesit

Në Bashkinë Klos operon vetëm Media lokale e TV Mat e qendërzuar në qytetin e Burrelit, por që mbulon të gjithë qarkun e Dibrës.

Në Bashkinë Klos nuk operojnë organizata të mirfillta të Shoqërisë Civile.

Së fundmi është krijuar Këshilli Rinor , i cili mendohet të funksionoje si grup këshillues pranë bashkisë.

  • Shërbimet që ofrohen nga organizata të ndryshme – nuk ka !
  • Nismat advokuese, lobuese dhe monitoruese nga shoqëria civile

3 – Raporte, studime dhe vlerësime mbi zbatimin e Programit të transparencës

4 – Strukturat komunitare

Strukturat komunitare funksionojnë bazuar në ligjin nr.139/2015. (Kliko këtu për Rregulloren)