Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Projektet

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE NDJEKJES SË INVESTIMEVE

Objektivat 2023

 • Rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor;
 • Ndjekja e Investimeve sipas kushteve të kontratave dhe legjislacionin për mbikqyrjen e punimeve;
 • Hartimi i një projekt ide mbi strategjitë për zhvillimin e territorit të bashkisë për vitin 2022 sipas Planit Strategjik Territorial të Bashkisë Klos;
 • Shqyrtimi në kohë i aplikimeve në sistemin e-leje;
 • Kthimi në kohë i përgjigjeve dhe trajtimi i ankesave/problemeve;
 • Dhënia e zgjidhjeve ekonomikisht të leverdisshme për problemet që do të shfaqen;
 • Rritja e ndikimit të politikave mjedisore me anë të “Forumit Mjedisor”;
 • Rritja e nr. të aplikimeve për thirrjen e donacioneve për investim, etj. 

Dosje zbatimi nё shqyrtim

 • Sistemim asfaltim i rrugës Plesh-Cerujë, Cerujë-Patin;
 • Sistemimi i ujrave të zeza KUZ dhe ujrave të bardha KUB në rrugën Riza Bega, rrugica Beg Çela;
 • Ndërtimi i rrugës së Fshatit Xibër Murriz, Njësia Administrative Xibër;