Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transparenca dhe llogaridhenia Ekonomiko Financiare

10 – Donacionet

  • Emri I donatorit 

UNDP Albania

  • Shuma e donacionit

Donacioni nr.1 është në shumën 839,500 lekë.

Donacioni nr.2 është në shumën 859,682 lekë.

  • Qellimi i donacionit

Donacioni nr.1 ka për qëllim: Fuqizimin e Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të Rasteve të Dhunës në  Familje.

Donacioni nr.2 ka për qëllim: Ngritjen e Njësisë së vlerësimit të nevojave të referimit të rastit.