Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Investimet

SEKTORI I PLANIFIKIMIT DHE NDJEKJES SË INVESTIMEVE

Objektivat:

 • Rishikimin e Planit të Përgjithshëm Vendor;
 • Ndjekja e Investimeve sipas kushteve të kontratave dhe legjislacionin për mbikqyrjen e punimeve;
 • Hartimi i një projekt ide mbi strategjitë për zhvillimin e territorit të bashkisë për vitin 2022 sipas Planit Strategjik Territorial të Bashkisë Klos;
 • Shqyrtimi në kohë i aplikimeve në sistemin e-leje;
 • Kthimi në kohë i përgjigjeve dhe trajtimi i ankesave/problemeve;
 • Dhënia e zgjidhjeve ekonomikisht të leverdisshme për problemet që do të shfaqen;
 • Rritja e ndikimit të politikave mjedisore me anë të “Forumit Mjedisor”;
 • Rritja e nr. të aplikimeve për thirrjen e donacioneve për investim, etj. 

Investimet e pёrfunduara gjatë 2022

 • Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos
 • “Ndërtim i Rrjetit të Kanalizimeve të Ujërave të Zeza” lagja Skënderaj Njësia Administrative Suç.
 • “Kanali vaditës Cerujë”, datë 23.11.2020
 • Rinovimi i palestrës së shkollës dhe ambjenteve të jashtëme.Bashkia Klos
 • Sistemim asfaltimi i lagjes 1 në qytetin Klos dhe Sheshit tek Farmacia.