Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Bashkia Klos rishpall thirrjen publike për anëtarësimin në Këshillin Vendor të Rinisë

🗣️Njoftim i rëndësishëm!

👉Bashkia Klos rishpall thirrjen publike për anëtarësimin në Këshillin Vendor të Rinisë.

👉Këshilli do të përbëhet nga Kryetari i Bashkisë, përfaqësuesi i rinisë në institucionin e bashkisë dhe 6 të rinj, përzgjedhja e të cilëve do të bëhet nga grupi i punës përgjegjës, i ngritur pranë Bashkisë Klos duke u bazuar në kriteret dhe procedurat që parashikon ligji.

👇Thirrja është e hapur për të gjithë të interesuarit që plotësojnë kriteret e mëposhtme:

🔸Kandidatët duhet të jenë banorë të Bashkisë Klos dhe në moshën prej 15 deri 29 vjeç.

👉Të interesuarit duhet të paraqesin këto dokumenta:

🔸Kërkesë me shkrim, ku të shprehë interesin për aplikim.

🔸Jetëshkrim

🔸Fotokopje e dokumenteve që mbështesin shënimet e jetëshkrimit.

🔸Vërtetim të gjendjes gjyqësore.

🔸Vetëdeklarim lidhur me shmangien e konfliktit të interesave.

🔸Referenca nga të paktën 2 (dy) bashkëpunëtorë të mëparshëm.

👉Të rinjtë e interesuar apo përfaqësuesit e organizatave rinore duhet të paraqesin aplikimin e tyre me dokumentat përkatës në adresën 📍Zyra e Arsimit, kati III m, Bashkia Klos, brenda afatit 14-30 Nëntor 2022.

👉Shqyrtimi i aplikimeve dhe përzgjedhja e tyre do të bëhet brenda 10 ditëve (01 Dhjetor – 10 Dhjetor)kalendarike nga data e mbylljes së aplikimeve.

Njoftimi i fituesve do të publikohet në faqen zyrtare të Bashkisë Klos , në mjediset e bashkisë dhe në median sociale zyrtare.

Suksese dhe faleminderit!😊

Bora Muzhaqi💪

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *