Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

Nr. rendor “Emërtimi i P/Aktit

 

(lidhja për shkarkim)”

Nr. i p/Aktit “Data e p/Aktit
(d/m/v)”
Tipi i p/Aktit
“Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë”
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
“Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër….”
“Relacioni Shpjegues

 

(lidhja për shkarkim)”
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

“Shtojcat

 

(lidhja për shkarkim) “
“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) “

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

Hartuesi i p/Aktit

 

 “Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër”

1 Propozim për heqje nga fondi pyjor –

 

Projekt vendim heqje nga fondi pdf

1  22.10.2021  Projekt- Vendim zhvillimi Infrastrukture- Ndërtim Gurore  –  Nuk ka  Kryetari i     Bashkisë
2 Për dhënie mendimi për fillim procedurash për heqje nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuara nga shoqëria VANI COMPANY Shpk, “Për Ndërtimin  e Impjantit të pasurimit të mineralit Krom”,   2 17.03.2022 Projekt- Vendim  Insfrastrukturë- Ndërtim Impianti Kromi        Nuk ka    Kryetari i     Bashkisë
3

“Për dhënie mendimi për  miratimin  e vendit të tregut të gjësë së gjallë”.

 3 10.03.2022  Projekt- Vendim zhvillimi Insfrastrukturë-  Shërbime Veterinare     Nuk ka  Kryetari i   Bashkisë
4

“Për dhënie mendimi për fillim procedurash për heqje nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuara nga subjekti “Mazllëm Çeliku”

http://bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2022/07/PROJEKT-Mazllem-C%CC%A7eliku.pdf

 

4 08.06.2022 Projekt- Vendim Plan  zhvillimi Zhvillim Ekonomik   Nuk ka Kryetari i Bashkisë
5

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM

2023 – 2025

http://bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2022/07/Shtojca-2-PBA..2023-2025.docx

5 10.06.2022  dokument financiar Fusha financiare   Nuk ka Kryetari
6

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize” Sh.p.k

Projekt Vendim

6 06.10.2022 Projekt-Vendim Plan Zhvillimi Zhvillim Ekonomik   Nuk ka  Kryetari
7

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Fortis Energy and Construction” Sh.p.k

Për dhënie vendimi për fillim procedurash pë heqje dhe dhënie në përdorim nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private

7 06.10.2022 Projekt-Vendim Plan Zhvillimi Zhvillim Ekonomik   Nuk ka Kryetari
8

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Sinergy Consulting” Sh.p.k

Për dhënie vendimi për fillim procedurash pë heqje dhe dhënie në përdorim nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private -Sinergy Consulting

8 06.10.2022 Projekt-Vendim Plan Zhvillimi Zhvillim Ekonomik   Nuk ka Kryetari
9

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Ecosun Albania” Sh.p.k

Për dhënie vendimi për fillim procedurash pë heqje dhe dhënie në përdorim nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private – Ecosun Albania

9 06.10.2022 Projekt-Vendim Plan Zhvillim Zhvillim Ekonomik   Nuk ka Kryetari
10

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Blue Water Energy” Sh.p.k

Për dhënie vendimi për fillim procedurash pë heqje dhe dhënie në përdorim nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private – Blue Water Energy

10 06.10.2022 Projekt-Vendim Plan Zhvillim

Zhvillim Ekonomik

 

  Nuk ka Kryetari
11

“Për dhënie mendimi për fillim procedurash për dhënie në përdorim
nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Ardit Mamica – Person Fizik”

Projekt Vendim – Subjekti Ardit Mamica

11 17.01.2023 Projekt-Vendim Plan Zhvillim Zhvillim Ekonomik   Nuk ka Kryetari
12

“Për dhënie mendimi për fillim procedurash për dhënie në përdorim
nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Gent Cukali – Person Fizik”

Projekt Vendim – Subjekti Genti Cukali

12 17.01.2023 Projekt-Vendim Plan Zhvillim Zhvillim Ekonomik   Nuk ka Kryetari

Konsultimi Publik i p/Aktit

“Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit(lidhja për shkarkim)”
“Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik(d/m/v) “
“Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

 

(d/m/v)”

“Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

 

(Ditë)”

“Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

 

(lidhja për shkarkim)”

“Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

 

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) “

“Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

 

Data
(d/m/v)”

“Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

 

PO / JO”

“Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

 

(lidhja për shkarkim)”

21.10.2021  22.10.2021 19.11.2021 20 ditë  –  Takim publik  26.11.2021 JO Publikuar në faqen e Këshillit

 

Refuzuar Projekt Vendimi për ndërtimin e Gurores sipas kërkesave të banorëve.

https://www.bashkiaklos.gov.al/notices/njoftim-per-degjese-publike-per-dhenie-mendimi-per-fillim-procedurash-per-heqje-nga-fondi-pyjor-i-siperfaqeve-te-kerkuara-per-ndertim-impjanti-te-mineralit-te-kromit-nj-a-suc/  29.03.2022  18.04.2022      20 ditë  Takim Publik

18.04.2022

     JO

Refuzuar Projekt Vendimi për ndërtimin e impjantit të mineralit sipas kërkesës së banorëve.
https://www.bashkiaklos.gov.al/notices/njoftim-per-degjese-publike-per-dhenie-mendimi-per-miratimin-e-vendit-te-tregut-te-gjese-se-gjalle-nj-a-klos/ 29.03.2022 19.04.2022      20 ditë  Takim Publik  19.04.2022      JO në proces
http://bashkiaklos.gov.al/?lsvr_notice=njoftim-per-degjese-publike-per-dhenie-mendimi-per-fillim-procedurash-per-heqje-nga-fondi-pyjor-i-siperfaqeve-te-nga-subjekti-mazllem-celiku 20.06.2022 05.07.2022    20 ditë Takim Publik 05.07.2022     JO në process
http://bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2022/07/Shtojca-2-PBA..2023-2025.docx 20.06.2022 05.07.2022   20 ditë  Takim Publik  05.07.2022     JO  në proces

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Fabrika e Pasurimit te Kromit Bulqize” Sh.p.k

Projekt Vendim

06.10.2022 17.11.2022   20 ditë Takim Publik 17.11.2022 JO në proces

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Fortis Energy and Construction” Sh.p.k

Për dhënie vendimi për fillim procedurash pë heqje dhe dhënie në përdorim nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private

06.10.2022 17.11.2022  20 ditë Takim Publik 17.11.2022 JO në proces

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Sinergy Consulting” Sh.p.k

Për dhënie vendimi për fillim procedurash pë heqje dhe dhënie në përdorim nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private -Sinergy Consulting

06.10.2022 17.11.2022 20 ditë  Takim Publik 17.11.2022 JO në proces

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Ecosun Albania” Sh.p.k

Për dhënie vendimi për fillim procedurash pë heqje dhe dhënie në përdorim nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private – Ecosun Albania

06.10.2022 17.11.2022 20 ditë Takim Publik 17.11.2022 JO në proces

“Per dhenie vendimi per fillim procedurash per heqje dhe dhenie ne perdorim nga fondi pyjor i siperfaqeve te kerkuar nga subjekte private”.

Subjekti: “Blue Water Energy” Sh.p.k

Për dhënie vendimi për fillim procedurash pë heqje dhe dhënie në përdorim nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuar nga subjekte private – Blue Water Energy

06.10.2022 17.11.2022 20 ditë Takim Publik 17.11.2022 JO

në proces