Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

REGJISTRI I MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK

“Nr. Mbledhjes
(viti___)”
Njoftimi i Mbledhjes

(lidhja për shkarkim)

Njoftimi i Mbledhjes

Menyra e Njoftimit (uebpage, tabela e njoftimeve, TV, tjeter)

Mbajtja e Mbledhjes

“Data
(d/m/v)”

Mbajtja e Mbledhjes

Vendi

Mbajtja e Mbledhjes

Ora e fillimit

Mbajtja e Mbledhjes

Ora e përfundimit

Mbajtja e Mbledhjes

Kohëzgjatja e mbledhjes

Lloji i Mbledhjes

(Radhës, Jashtë Radhe, Emergjente, Elektronike, Shtyrë, Mbyllur)

Sesioni i mbledhjes i mbajtur i mbyllur “Rendi i Ditës
(lidhja për shkarkim)”
“Video
(lidhja)”
“Procesverbali
(lidhja për shkarkim)”
Facebook

webpage

24.12.2021  Salla e Këshillit Bashkiak 11:00 13:00 2 orë Mbledhje radhe  Mbledhje e hapur
1- Projekt vendim per kalendarin e PBA 2023-2025
2- Projekt vendim programi PBA 2023- 2025
3- Projekt vendim nivelin e pagave per punojesit e Bashkise Klos .
4- Projekt vendimi buxhetin e vitit 2022
5- Te ndryshme

TAKIMET PUBLIKE NË LIDHJE ME MBLEDHJEN E KËSHILLIT

“Nr. Mbledhjes
(viti___)”
“Njoftimi
(lidhja për shkarkim)”
Vendi i mbajtjes së takimit Data e mbajtjes së takimit “Video
(lidhja)”
“Procesverbali
(lidhja për shkarkim)”