Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Organizimi dhe funksionimi i Bashkisë

2 – ORGANI PERFAQESUES I BASHKISË, KB

       2.1 – PËRBERJA DHE STRUKTURA
       2.2 – DETYRAT DHE KOMPETENCAT
       2.3 – RREGULLORJA E KB

4 – ORGANI EKZEKUTIV (KRYETARI I BASHKISE)

6 – MEKANIZMAT MONITORUES DHE TË KONTROLLIT

7 – KERKESA, ANKESA, SINJALIZIME DHE VËREJTJE QE LIDHEN ME VEPRIMET OSE MOSVEPRIMET E ORGANEVE DHE ADMINISTRATËS 

8 – STATISTIKAT VENDORE

  • Kalendari i Publikimit te statistikave vendore
  • statistikat vendore me te dhenat kyc te bashkise sipas fushave kryesore dhe te ndara sipas gjinise
  • struktura pergjegjese ne bashki per mbledhjen dhe perpunimin e statistikave vendore