Diten e djeshme Bashkia Klos ka bere te mundur germim, hapje dhe mbushje kanali per ujesjellsin , degezim. Furnizim vendosje tubit ujesjellesit.