Eshte hedhur tenderimi me objekt ; "Rikonstruksion i kanaleve vaditese ne fshatrat e Bashkise Klos, mirembajtje e kanaleve ujites dhe kullues ne fshatrat e Bashkise Klos per vitin 2018. ky tender eshte ne procedure tenderimi.