Eshte kaluar tenderti dhe eshte shpallur firma fituese per tenderim me objekt : "Sherbim Projektimi per projekte te financuara nga Bashkia Klos" . Subjekti fitues eshte "HMK-CONSULTING" Sh.p.k kontrata eshte e lidhur me date 26.12.2017