Bashkia Klos ne bashkepunim me Njesine Administrative Suç dhe me banoret e zones kane bere te mundur ndertimin e nje ujesjellesi qe eshte shume i dobishem per banoret e Njesise Administrative Suç. Kete projekt e ka ndjekur nga afer Administratori i Njesise Suç Z. Ilirian Çeliku sebashku me Kryetarin e Bashkise Z. Basir Çupa. Ritmi i punes ka qene shume frytedhenes dhe eshte mirepritur me shume mirenjohje nga banoret e zones.