Të dhënat për popullsinë jepen në tabelën: Njësia Klos 10060Njësia Gurre 3910Njësia Suç 3393Njësia Xiber 3233Totali 20596