Me mjetet e Bashkise po riveshim me cakull rrugen Fshati Fshat- Guri Bardhe me gjatesi 8 km.Puna do vazhdoje nga Qaf Uk deri ne Xiber (Vanar).