Bashkia Klos ka bere investimin e rradhes ne Njesine Administrative Suç ne fshatin Kurqelaj per ndertimin e ujesjellesit per ate zone. Ndertimi i ketij ujesjellesi eshte bere nga Sektori i Ujesjellesit te Bashkise Klos. Nga ndertimi i ketij ujesjellesi furnizohen 200 banore me uje. Ne kete ujesjelles eshte ndertuar nje kolektor i cili ben te mundur shperndarjen e ujit neper familje te caktuara. Ky investim i Bashkise Klos ka zgjidhur shume probleme per nje zone bujqesore siç eshte fshati Kurqelaj, qe ben te mundur ujitjen e tokes bujqesore dhe vreshtave qe kan banoret e asaj zone.