Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK

REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

Nr. rendor “Emërtimi i P/Aktit

 

(lidhja për shkarkim)”

Nr. i p/Aktit “Data e p/Aktit
(d/m/v)”
Tipi i p/Aktit
“Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë”
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
“Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër….”
“Relacioni Shpjegues

 

(lidhja për shkarkim)”
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

“Shtojcat

 

(lidhja për shkarkim) “
“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) “

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

Hartuesi i p/Aktit

 

 “Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër”

1 Propozim për heqje nga fondi pyjor –

 

Projekt vendim heqje nga fondi pdf

1  22.10.2021  Projekt- Vendim zhvillimi Infrastrukture- Ndërtim Gurore  –  Nuk ka  Kryetari i     Bashkisë
2 Për dhënie mendimi për fillim procedurash për heqje nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuara nga shoqëria VANI COMPANY Shpk, “Për Ndërtimin  e Impjantit të pasurimit të mineralit Krom”,   2 17.03.2022 Projekt- Vendim  Insfrastrukturë- Ndërtim Impianti Kromi        Nuk ka    Kryetari i     Bashkisë
3

“Për dhënie mendimi për  miratimin  e vendit të tregut të gjësë së gjallë”.

 3 10.03.2022  Projekt- Vendim zhvillimi Insfrastrukturë-  Shërbime Veterinare     Nuk ka  Kryetari i   Bashkisë
4

“Për dhënie mendimi për fillim procedurash për heqje nga fondi pyjor i sipërfaqeve të kërkuara nga subjekti “Mazllëm Çeliku”

http://bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2022/07/PROJEKT-Mazllem-C%CC%A7eliku.pdf

 

4 08.06.2022 Projekt- Vendim Plan  zhvillimi Zhvillim Ekonomik   Nuk ka Kryetari i Bashkisë
5

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM

2023 – 2025

http://bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2022/07/Shtojca-2-PBA..2023-2025.docx

5 10.06.2022  dokument financiar Fusha financiare   Nuk ka Kryetari
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Konsultimi Publik i p/Aktit

“Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit(lidhja për shkarkim)”
“Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik(d/m/v) “
“Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

 

(d/m/v)”

“Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

 

(Ditë)”

“Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

 

(lidhja për shkarkim)”

“Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

 

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) “

“Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

 

Data
(d/m/v)”

“Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

 

PO / JO”

“Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

 

(lidhja për shkarkim)”

21.10.2021  22.10.2021 19.11.2021 20 ditë  –  Takim publik  26.11.2021 JO Publikuar në faqen e Këshillit

 

Refuzuar Projekt Vendimi për ndërtimin e Gurores sipas kërkesave të banorëve.

https://www.bashkiaklos.gov.al/notices/njoftim-per-degjese-publike-per-dhenie-mendimi-per-fillim-procedurash-per-heqje-nga-fondi-pyjor-i-siperfaqeve-te-kerkuara-per-ndertim-impjanti-te-mineralit-te-kromit-nj-a-suc/  29.03.2022  18.04.2022      20 ditë  Takim Publik

18.04.2022

     JO

Refuzuar Projekt Vendimi për ndërtimin e impjantit të mineralit sipas kërkesës së banorëve.
https://www.bashkiaklos.gov.al/notices/njoftim-per-degjese-publike-per-dhenie-mendimi-per-miratimin-e-vendit-te-tregut-te-gjese-se-gjalle-nj-a-klos/ 29.03.2022 19.04.2022      20 ditë  Takim Publik  19.04.2022      JO në proces
http://bashkiaklos.gov.al/?lsvr_notice=njoftim-per-degjese-publike-per-dhenie-mendimi-per-fillim-procedurash-per-heqje-nga-fondi-pyjor-i-siperfaqeve-te-nga-subjekti-mazllem-celiku 20.06.2022 05.07.2022    20 ditë Takim Publik 05.07.2022     JO në process
http://bashkiaklos.gov.al/wp-content/uploads/2022/07/Shtojca-2-PBA..2023-2025.docx 20.06.2022 05.07.202   20 ditë  Takim Publik  05.07.2022     JO  në proces