Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Discovering Hidden Attractions

DISCOVERING HIDDEN ATTRACTIONS

The regions of Pelagonija in North Macedonia and Diber in Albania have some of the greatest potential for the development of a dynamic and sustainable tourism offer in the CB area. The possibility to capitalize these cross-border assets is provided within the frame of the Cross – border cooperation Programme between Republic of North Macedonia and Republic of Albania, co-funded by the European Union – IPA 2 instrument and Ministry of Local Self – Government of the Republic of North Macedonia. Both Demir Hisar (MK) and Klos (AL) municipalities, are rich in tangible and intangible cultural heritage, diverse natural landscapes that are favorable for a variety of outdoor experiences for visitors, especially since they are located within an hour’s drive from the main destination hubs of Bitola and Tirana (by the newly built Rruga Arberit highway). The problem addressed by Discovering hidden attractions project is the under-utilized manmade and natural potential of the CB region as a means to increase the number of traveler arrivals onto the territory of the municipalities, and their length of stay and spending on various activities, thus engaging the local population in business activities, resulting in an increase in their incomes and reducing youth unemployment. Discovering hidden attractions focuses on developing a consolidated travel packages across the border. Developing similar destination attractiveness factors in both municipalities, as well developing products of active tourism—hiking, cycling and local experiences delivered by locals—culminates in a joint crossborder travel package motivating visitors to go beyond borders and explore untouched places offering a unique single thematic destination to a two-country travel experience. Project objectives are: 1. To increase the touristic attractiveness of the CB target destination. The project will introduce a point of interest through the adaptation of the existing Cooperative Centre in v. Sloestica (MK) into a Multifunctional Cultural Center encompassing: a new attraction as a motivation to visit the location by establishing a Memorial Room for the renowned writer P.M. Andreevski, featuring original personal furniture and inventory in partnership with the co-applicant ART Point Gumno, (www.artpoint-gumno.org.mk) an NGO dealing with the preservation and promotion of culture in the area of Demir Hisar for the past ten years, organizing annual cultural events attracting active travelers from all over the world; it will introduce a souvenir and traditional products shop; increase the attractiveness of the wider region by upgrading the natural area of Valavicite (natural river whirlpools) into a touristic site offering a unique visitor experience. Added value will be an increased number of beds in the destination (set on the upper floor of the Centre), thus contributing towards the upgrading of the accommodation possibilities both in quality and quantity. Hiking and cycling (mount biking) trails introducing natural and cultural heritage will be developed in the rural surroundings of DH and Klos. A main cultural motivator will be established in Klos (AL) through the construction of a new Historical and Ethnographic Museum for the area. In conjunction with this infrastructural development, capacity development of the staff will be provided by the partner FLAG (www.flagal.org), a NGO from Tirana with extensive experience in developing local communities. In the area of Klos, the project envisages renovation of the hiking trails to the glacial lakes at Balgjat, and the canyon of Gryke e Xhabes and to Gurra Kaculit, as well as the installation of signage for all 21 cultural monuments in Klos Municipality, particularly for the new Museum, the ancient bridge of Ura Vashes, and the above-mentioned hiking trails to Balgjat, Gryke e Xhabes and Gurra Kaculit. 2. To develop joint CB cultural and tourism products. The project will develop at least two CB tourism products, namely one-day and multi-day trips to the CB area that will introduce visitor packages of an activity and cultural content, linking the area of Klos and Demir Hisar by the similar activities offered. Online targeted campaigns for promotion of the joint tourism products will present the attractiveness and innovative adventure offered by the area. 3. To diversify the CB target area touristic offer by SME innovations. Businesses will be heavily involved in the process of CB destination plan development (supply and demand assessment) and knowledge sharing, contributing thus to the development of new marketable products and participation in the testing of new touristic services and products (FAM tours). 4. To uplift the skills of persons engaged in rural and active tourism. Building capacities for the local people in the CB target area for marketing their own traditional products as well for the services and activity providers regarding the expectations of travelers will be introduced by the project.

The project specifically works into developing rural and eco-tourism business in the same time preserving traditional way of life, quality of natural surroundings and quality of life as those are preconditions to a scaled up tourist offer in the rural areas.

F&F Project overall budget: 455 633€ Co-financing from EU: 387 288 € Project duration: 20 months Project partners:

  • 1. Lead partner is Municipality of Demir Hisar
  • 2. Municipality of Klos
  • 3. NGO ART POINT-GUMNO, v. Sloeshtica
  • 4. NGO FLAG, Tirana

Follow us on :

facebook:

https://www.facebook.com/DisoveringHiddenAttractions/

Instagram:

https://www.instagram.com/discoveringhiddenattractions/?hl=en

 IPA CBC Programme North Macedonia-Albania website.

https://ipacbc-mk-al.eu/

This image has an empty alt attribute; its file name is projekti-discovering.png

Permbledhje e Projektit “Zbulimi i Atraksioneve te fshehura”

Rajonet e Pelagonisë në Maqedoninë e Veriut dhe Dibrës në Shqipëri kanë disa nga potencialet më të madha për zhvillimin e një oferte dinamike dhe të qëndrueshme të turizmit në zonën e CB. Mundësia për të kapitalizuar këto asete ndërkufitare ofrohet në kuadër të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Shqipërisë, i bashkëfinancuar nga instrumenti i Bashkimit Evropian-IPA 2 dhe Ministria e Vetëqeverisjes Lokale të Republika e Maqedonisë së Veriut. Të dy komunat Demir Hisar (MK) dhe Klos (AL), janë të pasura me trashëgimi kulturore të prekshme dhe jomateriale, peizazhe të larmishme natyrore që janë të favorshme për një sërë përvojash në natyrë për vizitorët, veçanërisht pasi ato ndodhen brenda një ore me makinë nga destinacioni kryesor qendrat e Manastirit dhe Tiranës (buzë autostradës së Rrugës Rruga Arberit). Problemi i adresuar nga projekti Zbulimi i atraksioneve të fshehura është potenciali i papërdorur i krijuar nga njeriu dhe ai natyror i rajonit CB si një mjet për të rritur numrin e mbërritjeve të udhëtarëve në territorin e komunave, dhe kohëzgjatjen e qëndrimit të tyre dhe shpenzimet për aktivitete të ndryshme, kështu përfshirja e popullsisë lokale në aktivitetet e biznesit, duke rezultuar në një rritje të të ardhurave të tyre dhe zvogëlimin e papunësisë së të rinjve. Zbulimi i atraksioneve të fshehura fokusohet në zhvillimin e një pakete të konsoliduar udhëtimi përtej kufirit. Zhvillimi i faktorëve tërheqës të destinacionit të ngjashëm në të dy komunat, si dhe zhvillimi i produkteve të turizmit aktiv – ecja, çiklizmi dhe përvojat lokale të ofruara nga vendasit – arrin kulmin në një paketë të përbashkët udhëtimi ndërkufitare që motivon vizitorët të shkojnë përtej kufijve dhe të eksplorojnë vende të paprekur duke ofruar një destinacion unik të vetëm tematik. për një përvojë udhëtimi me dy vende. Objektivat e projektit janë: 1. Për të rritur atraktivitetin turistik të destinacionit të synuar të CB. Projekti do të prezantojë një pikë interesi përmes përshtatjes së Qendrës Kooperative ekzistuese në v. Sloestica (MK) në një Qendër Kulturore Shumëfunksionale që përfshin: një atraksion të ri si një motiv për të vizituar vendndodhjen duke krijuar një Dhomë Përkujtimore për shkrimtarin e njohur P.M. Andreevski, duke paraqitur mobilje dhe inventar personal origjinal në partneritet me bashkë-aplikuesin ART Point Gumno, (www.artpoint-gumno.org.mk) një OJQ që merret me ruajtjen dhe promovimin e kulturës në zonën e Demir Hisarit për dhjetë vitet e fundit vite, organizimi i ngjarjeve vjetore kulturore që tërheqin udhëtarët aktivë nga e gjithë bota; do të prezantojë një dyqan suveniresh dhe produktesh tradicionale; rrisni atraktivitetin e rajonit më të gjerë duke përmirësuar zonën natyrore të Valavicite (vorbullat natyrore të lumenjve) në një vend turistik që ofron një përvojë unike të vizitorëve. Vlera e shtuar do të jetë një numër i shtuar i shtretërve në destinacion (i vendosur në katin e sipërm të Qendrës), duke kontribuar kështu në përmirësimin e mundësive të akomodimit si në cilësi ashtu edhe në sasi. Shtigjet për ecje dhe çiklizëm (biçikleta malore) që prezantojnë trashëgiminë natyrore dhe kulturore do të zhvillohen në rrethinat rurale të DH dhe Klos. Një motivues kryesor kulturor do të krijohet në Klos (AL) përmes ndërtimit të një Muzeu të ri Historik dhe Etnografik për zonën. Në lidhje me këtë zhvillim infrastrukturor, zhvillimi i kapaciteteve të stafit do të sigurohet nga partneri FLAG (www.flagal.org), një OJQ nga Tirana me përvojë të gjerë në zhvillimin e komuniteteve lokale. Në zonën e Klosit, projekti parashikon rinovimin e shtigjeve të ecjes në liqenet akullnajore në Balgjat, dhe kanionin e Grykës së Xhabes dhe në Gurra Kaculit, si dhe instalimin e sinjalistikës për të 21 monumentet e kulturës në Bashkinë Klos, veçanërisht për Muzeun e ri, urën e lashtë të Ura Vashes dhe shtigjet e sipërpërmendura të ecjes në Balgjat, Grykën e Xhabes dhe Gurra Kaculit. 2. Për të zhvilluar produkte të përbashkëta kulturore dhe turistike të CB. Projekti do të zhvillojë të paktën dy produkte turistike të CB-së, përkatësisht udhëtime një-ditore dhe shumë-ditore në zonën e CB-së që do të prezantojnë paketat e vizitorëve të një aktiviteti dhe përmbajtje kulturore, duke lidhur zonën e Klosit dhe Demir Hisarit nga aktivitetet e ngjashme të ofruara. Fushatat e synuara në internet për promovimin e produkteve të përbashkëta turistike do të paraqesin atraktivitetin dhe aventurën novatore të ofruar nga zona. 3. Për të diversifikuar ofertën turistike të zonës së synuar nga CB nga risitë e NVM -ve. Bizneset do të përfshihen shumë në procesin e zhvillimit të planit të destinacionit CB (vlerësimi i ofertës dhe kërkesës) dhe shkëmbimi i njohurive, duke kontribuar kështu në zhvillimin e produkteve të reja të tregtueshme dhe pjesëmarrjen në testimin e shërbimeve dhe produkteve të reja turistike (turne FAM). 4. Për të ngritur aftësitë e personave të angazhuar në turizëm rural dhe aktiv. Projekti do të prezantojë ngritjen e kapaciteteve për njerëzit lokalë në zonën e synuar të CB për marketingun e produkteve të tyre tradicionale, si dhe për ofruesit e shërbimeve dhe aktiviteteve në lidhje me pritjet e udhëtarëve.

Projekti punon veçanërisht në zhvillimin e biznesit rural dhe eko-turizmit në të njëjtën kohë duke ruajtur mënyrën tradicionale të jetës, cilësinë e mjedisit natyror dhe cilësinë e jetës, pasi ato janë parakushtet për një ofertë të zgjeruar turistike në zonat rurale.

Buxheti i përgjithshëm i projektit : 455 633 €

Bashkëfinancim nga BE: 387 288 €

Kohëzgjatja e projektit: 20 muaj

Partnerët e projektit: 1. Partneri kryesor është Komuna e Demir Hisarit 2. Bashkia Klos 3. OJQ ART POINT-GUMNO, Sloeshtic 4. OJQ FLAG, Tiranë