Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

Nr.
Kodi i regjistrimit
Çështja
Grupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)
Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë
Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)
Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)
Mbështetur nga Këshilli Po/Jo
Zbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)
Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)
Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
1
1
Ndërtimi i Gurores
Banorët e fshatit Shkallë
13.01.2021
 15.01.2021
 PO
PO
       PO
     PO
 PO
    PO
2
2
Peticion për mosndërtim- guroreje
Banorët e Fshtatit Fshat
24.02.2022
Në proces
          PO
     JO
Në proces
Në proces
Në proces
Në proces