Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Komisionet e Këshillit

Komisioni i Ekonomisë,Finances dhe privatizimet

Nr Emri Mbiemri Pozicioni
1 Aishe Hoxha Kryetar
2 Kasem Muça Zv/Kryetar
3 Alma Losha Sekretar
4 Albjon Kadiu Anëtar
5 Mirjeta Gjini Anëtar

Komisioni i mandateve, rregullores dhe mardhënieve me jashtë

Nr Emri Mbiemri Pozicioni
1 Naim Sadikaj Kryetar
2 Mirjeta Gjinaj Zv/Kryetar
3 Aishe Hoxha Sekretar
4 Flamur Bala Anëtar
5 Mikel Zeneli Anëtar

Komisioni i arsimit,kulturës,sporteve dhe OJF-të,marrëdheniet me publikun dhe informacionin

Nr Emri Mbiemri Pozicioni
1 Edmond Demiri Kryetar
2 Kasem Muça Sekretar
3 Alma Losha Zv/kretar
4 Hysen Lela Anëtar
5 Naim Sadikaj Anëtar

Komisioni Juridik,i rendit publik dhe i mbrojtjes

Nr Emri Mbiemri Pozicioni
1 Kasem Muça Kryetar
2 Albjon Kadiu Zv/kretar
3 Kujtim Martani Sekretar
4 Drita Bala Anëtar

Komisioni për mbrojtjen e mjedisit,shërbimet,shëndetësinë dhe turizmin

Nr Emri Mbiemri Pozicioni
1 Nexhmie Dedolli Kryetar
2 Kujtim Martani Zv/kretar
3 Albjon Kadiu Sekretar
4 Mikel Zeneli Anëtar

Komision për shvillimin Urbanistik dhe Ndërtimet

Nr Emri Mbiemri Pozicioni
1 Erjon Hutra Kryetar
2 Alma Losha Zv/kretar
3 Edmond Demiri Sekretar
4 Albjon Kadiu Anëtar
5 Shefki Shinjatari Anëtar

Komisioni për mbikqyrjen,kontrollin dhe nënshkrimin e proçesverbaleve te mbledhjeve

Nr Emri Mbiemri Pozicioni
1 Flamur Bala Kryetar
2 Hysen Lela Zv/kretar
3 Shefki Shinjatari Sekretar
4 Mazllam Çeliku Anëtar
5 Mikel Zeneli Anëtar

Komisioni për zhvillimin bujqësor,blektoral dhe agrobiznesit

NrEmri MbiemriPozicioni
1Aishe HoxhaKryetar
2Edmond DemiriZv/kretar
3Ahmet Qosja Sekretar
4Mazllam ÇelikuAnëtar
5Edi ÇollakuAnëtar

Komisioni për barazinë gjinore

NrEmri MbiemriPozicioni
1Drita BalaKryetar
2Nexhmie DedolliZv/kretar
3Erin Hutra Anëtar
4Edi ÇollakuAnëtar