Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Këndi i BE-së

This image has an empty alt attribute; its file name is logo-kendi-i-be-klos-1.png

Evropa për Qytetaret – Thirrjet e hapura për 2020 .

Programi “Evropa per Qytetaret” ka hapur thirrjet per propozime per vitin 2020 si vijon se bashku me programin e punes dhe Udhezuesit per 2020. Udhezuesi i Programit parashikon thirrjet per Raundin e pare si vijon te cilat jane shpallur dhe me detaje: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/programme_guide_2020_final_0.pdf Udhezuesi parashikon Thirrjen e ndara ne 2 Raunde. Per kete faze jane shpallur si vijon. 1. Networks of Towns/Rrjetezimet e Qyteteve me raundin e pare afati 3 mars 2020 https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns-2020-round-1_en 2. Town Twinning/Binjakezimi i Qyteteve me raundin e pare 5 shkurt 2020 https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-2020-round-1_en 3. European Remembrance/Kujtesa Historike Evropiane me afat 4 shkurt 2020 https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/european-remembrance-2020_en 4. Thirrja per Projektet e Shoqerise Civile me afat te vetem 1 shtator 2020 https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/civil-society-projects-2020_en Per informacione te metejshme vijoni konsultohuni me platformat online.

25 qershor 2020

Thirrje e hapur nga AMSHC per Shoqerine Civile me fokus emergjencen e krijuar nga COVID-19 Agjensia në Mbeshtetje te Shoqerise Civile ka shpallur thirrjen e radhes me informacionin si vijon me target Shoqërine Civile: Ftohen OJF-të e interesuara të sjellin projekt-propozime që kanë si objekt dhe mbulojnë fusha të kësaj Thirrje të vogël, të fokusuara tek emergjenca e krijuar nga pandemia e COVID-19:
  1. Shëndetësia dhe telemjekësia (MED) si mundësi për monitorimin e pacientëve duke ju përshtatur kushteve shkaktuar nga COVID-19, në distancë si dhe ofrimin e shërbimeve të mjekësisë në familje ONLINE;
  2. Shërbime psikosociale për situatën e post-COVID-19 për grupet në nevojë (të moshuarit, PAK, fëmijët PAK etj), përfshirë këshillim dhe terapi psikologjike, si edhe shërbime juridike, online;
  3. Trajnime online të personelit shëndetësor  lidhur me situatën e COVID-19;
  4. Iniciativa të tjera inovative për të përmirësuar situatën e krijuar nga COVID-19;
  5. Nxitja, stimulimi dhe fuqizimi i vullnetarizmit;
  6. Mbështetje psikologjike, sensibilizuese dhe mjekësore nëpërmjet platformave të ndryshme
Afati i dorezimit te projekteve eshte data 23 korrik 2020. http://www.amshc.gov.al/ UNDP CALL FOR PROPOSALS FROM MUNICIPALITIES Nese nuk e keni parë ende , UNDP ne date 19 Qershor ka publikuar THIRRJE PËR PROPOZIME NGA BASHKITE Grantet per Shërbimet Sociale me Bazë Komunitare Programi Askush Të Mos Mbetet Pas (LNB). Informacion me i detajuar për thirrjet mund të gjendet në linkun me poshtë: Afati I aplikimit 29 Korrik 2020   http://www.un.org.al/employment-and-procurement/call-proposals-municipalities-community-based-social-services-grants-0?fbclid=IwAR025W8AvV1OP9BjLjFQOL1yMR_s7xffj1VXHsumSsrScVAHTOsK4vHXpUk

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *