Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Transparenca dhe Llogaridhënia Ekonomiko Financiare

Transparenca dhe llogaridhenia ekonomiko financiare

2.1 – Kalendari i programit buxhetor afatmesem dhe te buxhetit vjetor
2.2 – Paketa fiskale taksa dhe tarifa

2.3 – Plani strategjik i zhvillimi të bashkisë

 1.  Bashkia
 2. -Donatorë
 3. – FZHR
 4. -FSHZH

2.4 – Programi buxhetor afatmesem vendor

2.5 – Buxheti

2.6 – Zbatimi i  buxhetit

2.7 – Monitorimi dhe mbikqyrja e buxhetit

 • Raporte te monitorimit te zbatimit te buxhetit
 1. Relacion i monitorimit 8-mujor2020 Klos
 2. Relacion i monitorimit 12-mujor -2020 Klos
 3. Relacion i monitorimit 4-mujor -2021 Klos
 4. Relacion-i-monitorimit-12-mujor-2021-Klos-2.docx
 5. Relacion-i-monitorimit-8-mujor-2021-Klos-2.docx
 6. Anekset-e-Monitorimit-12-mujor-2021-Klos-Autosaved.xl
 7. VETEVLERESIMI-FINANCIAR-DHE-TREGUESIT-FISKAL-SAMPLE-1.xlsx
 8. Anekset-e-Monitorimit-8-mujor-2021-Klos-Autosaved.xls
 9. VETEVLERESIMI-FINANCIAR-DHE-TREGUESIT-FISKAL-SAMPLE-1-1.xlsx
 10. Anekest e Monitorimit 4 mujori 2022
 • Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit te buxhetit
 1. Raporti i performances
 2.  Pasqyrat Financiare Vjetore te Vitit Ushtrimor 2020\
 3. Pasqyrat Financiare Vjetore te Vitit Ushtrimor 2021
 1. Regjistri i realizimeve të prokurimit publik v.2019
 2. Regjistri i realizimeve te prokurimit publik v.2020
 3. Regjistri realizimmeve të prokurimit publik v.2021

8 – Veshtiresite financiare

9 – Shitja ose dhenia me qera e pronave dhe aseteve

10 – Donacionet

 • Emri I donatorit 

UNDP Albania

 • Shuma e donacionit

Donacioni nr.1 është në shumën 839,500 lekë.

Donacioni nr.2 është në shumën 859,682 lekë.

 • Qellimi i donacionit

Donacioni nr.1 ka për qëllim: Fuqizimin e Mekanizmit të Koordinuar të Referimit të Rasteve të Dhunës në  Familje.

Donacioni nr.2 ka për qëllim: Ngritjen e Njësisë së vlerësimit të nevojave të referimit të rastit.